Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET Gradbeništvo

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET, Kranj, Gorenjska

GEODET, Igor Gimpelj, s.p.

GEODET, Igor Gimpelj, s.p. smo podjetje, ki vam nudi vse geodetske storitve na področju cele Slovenije. Storitve izvajamo z vsemi potrebnimi pooblastili tako za zasebne naročnike, kot podjetja, državno upravo in vse obstoječe občine.
V podjetju intenzivno spremljamo razvoj geodezije in se udeležujemo raznih seminarjev in izobraževanj. Trudimo se, da so naše storitve kvalitetne, hitro opravljene in cenovno ugodne.

Vse naše storitve so brez DDV!

Na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 smo oproščeni obračunavanja DDV.

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET, Kranj, Gorenjska geodetske storitve 100

S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam nudimo geodetske storitve in svetovanje pri:

 • Ureditevi meje
 • Parcelaciji (delitev parcele in združitev parcel)
 • Izravnavi meje
 • Označitvi meje
 • Geodetskem načrtu (posnetek terena)
 • Zakoličenju objektov
 • Evidentiranju stavbe
 • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)
 • Inženirski geodeziji
 • Odmeri dolžinskih objektov
 • Izdelavi identifikacijskih potrdil

PRIDOBIVATE GRADBENO DOVOLJENJE? PRODAJATE DEL ZEMLJIŠČA? ŽELITE EVIDENTIRADI VAŠO NEPREMIČNINO V KATASTER STAVB?

GEODET, podjetje za geodetske storitve, Igor Gimpelj, s.p. smo pravi naslov za vas! Ne odlašajte, že zdaj nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali in skupaj z vami našli najbojšo rešitev za vas in vaše zemljišče ali nepremičnino! Ne boste razočarani! Zagotavljamo vam najvišjo možno kakovost vseh geodetskih storitvah po konkurenčnih cenah brez DDV. Smo strokovni in uporabljamo najnovejšo tehnologijo. Pokličite ali pošljite povpraševanje, ponudbo vam pošljemo v najkrajšem možnem času.
Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET, Kranj, Gorenjska geodetske storitve 101

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET, Kranj, Gorenjska – Igor Gimpelj, s.p.

PONUDBA-PODJETJA

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET - geodetske storitve

Geodetske storitve

S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot so: Ureditev meje Parcelacija (delitev ...

Geodetske storitve

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET - geodetske storitve

S svojimi večletnimi izkušnjami in referencami vam bomo svetovali pri še tako zahtevnih nalogah kot so:

 • Ureditev meje
 • Parcelacija (delitev parcele in združitev parcel)
 • Izravnava meje
 • Označitev meje
 • Geodetski načrt (posnetek terena)
 • Zakoličenje objektov
 • Sprememba vrste rabe
 • Evidentiranje stavbe
 • Določitev zemljišča pod stavbo in vpis stavbe v kataster stavb (evidentiranje stavbe)
 • Vpis objektov v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (vris vodov GJI)
 • Inženirska geodezija
 • Odmere dolžinskih objektov
 • Izdelava identifikacijskih potrdil

Zagotavljamo vam najvišjo možno kakovost vseh geodetskih storitev po konkurenčnih cenah. Smo strokovni in uporabljamo najnovejšo tehnologijo. Pokličite ali pošljite povpraševanje, ponudbo vam pošljemo v najkrajšem možnem času.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET parcelacija

Parcelacija

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je geodetska storitev – oblikovanje ene parcele iz dveh ali več ...

Parcelacija

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET parcelacija

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele. Združitev parcel je geodetska storitev – oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice. Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET geodetski načrt

Geodetski posnetek

Preden začnemo z gradnjo hiše potrebujemo geodetski posnetek, oziroma načrt. Načrt se nariše na podlagi že znanih podatkov iz uradnih ...

Geodetski posnetek

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET geodetski načrt

Preden začnemo z gradnjo hiše potrebujemo geodetski posnetek, oziroma načrt. Načrt se nariše na podlagi že znanih podatkov iz uradnih evidenc in pa seveda na podlagi podatkov s terena. Podatki pridobljeni iz uradnih evidenc, ponavadi geodetske uprave, obsegajo podatke o parcelnih mejah, bonitetah zemljišč, rabi zemljišč in podobno. Podatki iz terena pa vključujejo podatke o mikrolokaciji, podatki o reliefu, vodah, obstoječih objektih in podobno.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke.

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET ureditev meje

Ureditev meje

Ureditev in evidentiranje urejene meje je postopek, ki ga dober gospodar ne bi smel spregledati oz. opustiti. Geodetske meritve so ...

Ureditev meje

Geodetske storitve cena, parcelacija cena, geodetski posnetek, GEODET ureditev meje

Ureditev in evidentiranje urejene meje je postopek, ki ga dober gospodar ne bi smel spregledati oz. opustiti.

Geodetske meritve so osnova za ureditev meje. V postopku urejanja meje se ureja meja ali del meje parcele. Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Kdo so stranke v postopku ureditve meje?

Za ureditev meje so stranke v postopku lastniki nepremičnin katerih meja ali del meje se ureja, ki so vpisani v zemljiški knjigi, razen če zakon ne določa drugače. Stranke v postopku urejanja meje so tudi lastniki parcel, ki po zemljiškokatastrskem načrtu ali po zemljiškokatastrskem prikazu mejijo ali se dotikajo meje, ki se ureja v postopku urejanja.

Če se med postopkom za izdelavo elaborata ali med upravnim postopkom spremeni lastništvo nepremičnine, novi lastnik oziroma pridobitelj vstopi v postopek v tistem stanju, kakršno ob vstopu je. Že opravljena dejanja v postopku se z novim lastnikom oziroma pridobiteljem ne ponovijo.

V postopkih v zvezi z zemljišči, stavbami ali deli stavb, katerih lastnik je Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, in pri zemljiščih, ki so javno dobro, so stranke upravljavci teh nepremičnin.

Kaj se lahko ureja?

V postopku urejanja meje se ureja  meja ali del meje parcele.  Del meje parcele je ena ali več daljic, ki omejujejo parcelo, a niso povezane v zaključen poligon. Krajišča daljic so zemljiškokatastrske točke. Del meje parcele razmejuje zemljišče parcele od zemljišča ene ali več sosednjih parcel.

Kako poteka postopek ureditve meje?

Pred izvedbo mejne obravnave pridobi geodetsko podjetje zemljiškokatastrske podatke, potrebne za geodetske storitve ureditve meje, pri geodetski upravi, podatke o lastnikih parcel in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku ureditve meje, ter o njihovem stalnem prebivališču pa pri sodišču oziroma drugih organih, pristojnih za vodenje teh podatkov.

Pred izvedbo mejne obravnave lahko geodetsko podjetje brez sodelovanja lastnikov opravi geodetske meritve in opazovanja na kraju samem, zlasti zato, da ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Za to ugotovitev se uporabijo zadnji vpisani podatki o parcelah, ali podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov. Iz elaborata ureditve meje mora biti razvidno, katere podatke je geodetsko podjetje uporabilo za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra.

Na mejni obravnavi lastniki sosednjih parcel za svoja zemljišča geodetu pokažejo oziroma natančno opišejo potek meje v naravi. Lastniki parcel, ki se jih dotika meja, ki se ureja, lahko pokažejo oziroma opišejo samo točke, kjer se zaključi ta meja, ali samo izjavijo, da meja, ki se ureja, ne posega na njihovo zemljišče.

Če lastniki parcel iz prejšnjega odstavka tako zahtevajo, jim mora geodet pokazati potek meje po podatkih zemljiškega katastra in jih opozoriti na stopnjo natančnosti katastrskih podatkov. To lahko zahtevajo tudi, preden sami pokažejo mejo.

Zapisnik mejne obravnave je sestavni del elaborata ureditve meje. Zapisnik mejne obravnave podpišejo geodet, ki je vodil mejno obravnavo, in lastniki. Če ga kateri od lastnikov noče podpisati, geodet to dejstvo in razloge za odklonitev podpisa navede v zapisniku. Vanj se vpišejo tudi vse pripombe, ki jih dajo lastniki k poteku postopka mejne obravnave oziroma na zapisnik. Lastniki lahko podpišejo le prisotnost na mejni obravnavi.

Kdo lahko zahteva uvedbo postopka evidentiranja urejene meje:

Postopek evidentiranja urejene meje se uvede na zahtevo lastnika parcele. Zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje je treba priložiti elaborat ureditve meje, ki ga izdela geodetsko podjetje na podlagi mejne obravnave.

Postopek evidentiranja urejene meje se lahko uvede tudi na zahtevo državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in drugih subjektov, če tako določa zakon.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljiv preko kontaktnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše ponudbe in spletne strani!

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE