KOMUNALA VITANJE, javno podjetje d.o.o. – www.komunala-vitanje.si Družba in Javne Storitve

OBVESTILO!

Datum: 09.10.2020

Na podlagi priporočil in ukrepov NIJZ, CZ in Ministrstva za zdravje RS, zaradi poslabšanja razmer glede koronavirusa Covid-19, ponovno sprejemamo v podjetju Komunala Vitanje d.o.o. naslednje preventivne ukrepe, ki stopijo v veljavo z dnem 09. 10. 2020.

 1. POSLOVANJE KOMUNALE VITANJE d.o.o.

Vso poslovanje in komunikacijo s strankami prenašamo na telefonsko in elektronsko obliko. Blagajna na sedežu podjetja je do nadaljnjega zaprta. Ostala dela se izvajajo nemoteno.

 1. POGREBNA DEJAVNOST

Pogrebne slovesnosti se izvajajo v najožjem družinskem krogu; do največ 6 ljudi.

Pokojnika se sprejme v vežico na dan pogreba, med 8.00 in 10.00 uro, po sprejemu se vežica zaklene in ponovno odpre pol ure pred pričetkom pogrebnega obreda. Sprejem cvetja se izvaja na dan pogreba pred vežico, med 8.00 in 10.00 uro. V vežico se vstopa posamično, od pokojnika se svojci poslovijo brez telesnega stika. Pogrebna slovesnost in pokop se izvaja zunaj na pokopališču z najosnovnejšim pogrebnim protokolom (pogrebno moštvo z zastavonošo). Po obredu se razkužijo in prezračijo prostori vežice. 

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica!

O KOMUNALI VITANJE 

Družba KOMUNALA VITANJE, javno podjetje d.o.o. Vitanje je bila vpisana pri Okrožnem sodišču v Celju pod št. Srg 98/01118, dne 22.1.1999 in pod vložno št. 1/05729/00 kot VIT-PRO, podjetje za razvoj in urejanje okolja, d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje. S sklepom Okrožnega sodišča v Celju z dne 28.4.2004 pa je bila vpisana sprememba firme in sicer KOMUNALA VITANJE, javno podjetje, d.o.o. Vitanje.

Družba je bila ustanovljena z namenom opravljanja komunalnih in s tem povezanih storitev za območje Občine Vitanje, ki je želela infrastrukturne dejavnosti v čim večji meri osamosvojiti. Na osnovi sklepa občinskega sveta se je družba preoblikovala v javno podjetje, ki je celoti v lasti Občine Vitanje.

Vitanje 2014 iz zraka 3, Branko RekVitanje 2014 iz zraka 2, Branko RekVitanje 2014 iz zraka 1, Branko Rekvitanje Modernizacija ceste Sv. Vid-Hudinja 2017vitanje Modernizacija ceste Sv. Vid-Hudinja 2017vitanje Asfaltiranje ceste Trebuhinja Firervitanje Modernizacija peš poti Štajnhofvitanje Modernizacija peš poti Hribercavitanje Podporni zid pokopališčevitanje Sanacija mostu Petrol-TinčePriprava-platoja-za-balinišče1 vitanjevitanje Menjava Propustovvitanje Kanalizacija Kompoževo (2)vitanje Kanalizacija Kompoževovitanje Sanacija vodovod 3vitanje Sanacija vodovod 2 (1)vitanje cistilna naprava vitanjevitanje PosipalecMehanizacija vitanjeZimska Rakovec vitanje20160606_123528 vitanjeIzdelava kanalizacije in preplastitev ceste na pokopališče vitanjeIzdelava fekalnega kanala 6.1 vitanjeNova pridobitev Komunale-Same vitanjeMehanizacija vitanjeKamnito rebro LC Trebuhinja-Lošperg vitanjePriključitev Merkatorja na javni kanal vitanje
<
>
Modernizacija ceste Sv. Vid-Hudinja 2017

Redne dejavnosti, ki jih opravlja družba v skladu z Zakonom o javnih gospodarskih službah, so sledeče:

 • oskrba s pitno vodo,
 • vzdrževanje pokopališča in pogrebne storitve,
 • odvajanje ter čiščenje odpadnih voda,
 • vzdrževanje javnih površin,
 • vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše kontaktne številke.

 

Kontakti

DIREKTOR:

Peter Mauc, mag. posl. ved, inž. grad., inž. str.

GSM: 051-632-112

e-mail: komunalavitanje@gmail.com

TAJNIŠTVO IN RAČUNOVODSTVO:

Helena Fijavž, ekon.

Tel.: 03 752 50 60

GSM: 031-798-742

e-mail: vit-pro@siol.net

BLAGAJNA NA SEDEŽU PODJETJA JE ODPRTA V PONEDELJEK IN SREDO od 800 do 1200 ure!

VZDRŽEVANJE:

Viki Oprešnik

GSM: 041-798-742

DEŽURSTVO:

komunala Vitanje, javno podjetjeVodooskrba: 041-798-742

komunala Vitanje javno podjetjeCeste/ ZIMSKA SLUŽBA: 041-798-742, 051-632-112

komunala Vitanje javno podjetjePogrebna dejavnost: 031-798-742

Morana Steblovnik, pogrebna služba

Parižlje 11, 3314 Braslovče tel. 03 700 06 40, GSM 041 536 408, 041 672 115

KPU, pogrebne storitve, Nevenka Polc Špes

Tattenbachova ulica 14, 3210 Slov. Konjice tel. 03 759 20 40, GSM 051 274 407

Občina Vitanje

OBČINA VITANJE

http://vitanje.si/

Občinski predpisi

Varstvo osebnih podatkov

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Politika varstva osebnih podatkov

 1. Splošno

Dne 25.05.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila. Ker nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) še ni sprejet, veljajo strožja pravila GDPR, ki med drugim zahteva vašo izrecno, nedvoumno in konkretno privolitev za pošiljanje vabil in ostalo obveščanje.

 1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Komunala Vitanje d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje.

 1. Varovanje osebnih podatkov in hramba

Komunala Vitanje d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) v skladu z GDPR in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zagotavlja ustrezno varovanje in zavarovanje osebnih podatkov občanov.

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail: vit-pro@siol.net, ali z navadno pošto na naslov Komunala Vitanje d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje.

 1. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Komunala Vitanje d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje ali preko elektronske pošte vit-pro@siol.net. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

 1. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo javno podjetje nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Komunala Vitanje d.o.o., dne 25.5.2018

OBRAZEC – Prijava krsitve varstva osebnih podatkov – uvedba postopka pri IP

OBRAZEC – Zahteva za izbris lastnih osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za omejitev obdelave osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za popravek in dopolnitev osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za prenos osebnih podatkov

OBRAZEC – Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Informacije javnega značaja

PONUDBA PODJETJA
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  OSKRBA S PITNO VODO

  Oskrba s pitno vodo

  Upravljamo z dvema vodovodnima sistemoma;

  • sistemom Vitanje z vodohramom na Tičnici ter
  • sistemom Brezen s črpališčem pri Močeniku.

  Vodovoda Vitanje in Brezen oskrbujeta 294 priključkov. Gre za ločena vodovodna sistema, vodovod Brezen je tlačni vod s črpanjem, vodovod Vitanje pa je gravitacijski vod. V obeh sistemih vodo kloriramo v najmanjših možnih dozah z avtomatsko dezinfekcijsko napravo.

  Z namenom, da se zagotovi ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo iz javnega oskrbnega sistema Vitanje in Brezen izvajamo naloge, redno kontrolo ter nadzor po programu HACCP.

  KOMUNALA VITANJE, javno podjetje d.o.o. 101

  ODPADNE VODE

  Odvajanje ter čiščenje odpadnih voda

  V Vitanju imamo predvsem obstoječi mešan sistem kanalizacije. Z aktiviranjem čistilne naprave pa se bo začel opravljati ločen sistem odvajanja komunalnih in meteornih odpadnih voda.

  Manjši zaselki oziroma individualni objekti, ki se zaradi lokacije oddaljenosti ne bodo priključili na čistilno napravo se bodo reševali z individualnimi čistilnimi napravami, ki morajo biti glede na določila predpisov nameščene do konca leta 2021.

  Aeracijski bazeni v ČN Vitanje

  Za čistilno napravo Vitanje je bila marca 2000 izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI. Istega leta je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, naslednje leto pa je bila čistilna naprava že zgrajena s kapaciteto 1300 PE. Čistilna naprava je pričela s poskusnim obratovanjem v letu 2015. V letu 2017 pa jo je v upravljanje prevzela Komunala Vitanje. Na čistilni napravi Vitanje se dnevno očisti med 100 in 110 m3 odpadne vode iz gospodinjstev.
  Čistilna naprava se v grobem deli na dva dela, na nadzemni (upravni del in prostor biološkega čiščenja) in podzemni del (bazenski del). Približno 95 m južno od ČN pa se nahaja še črpališče komunalne odpadne vode. Dovodni kanal komunalne odpadne vode, odvodni kanal biološke očiščene odpadne vode, meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovodni priključek pa vse skupaj povežejo v celoto.

                                                                         ČN Vitanje

  Deluje na principu čiščenja komunalne odpadne vode z aktivnim blatom v sistemu nizke obremenitve aktivnega blata in aerobne stabilizacije odvečnega blata. Čiščenje poteka v dveh linijah, ki med sabo nista povezane. Istočasno lahko delujeta obe linije torej 1300 PE ali pa samo ena za 650 PE. Trenutno je opremljena samo ena linija, ki zadostuje za naselje Vitanje in okolico.
  Čistilna naprava Vitanje mora na vsaki dve leti opraviti monitoring odpadne vode, ki pa ga opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje.

  POKOPALIŠČE IN POGREBNE STORITVE

  OSMRTNICE

  Sporočamo vam žalostno vest, da je dne, 05.02.2021 umrl PUNGARTNIK FERDINAND roj., 16.04.1944. Pogreb dragega pokojnega bo v PONEDELJEK, 15.02.2021 na pokopališču v Vitanju. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.

  Sporočamo vam žalostno vest, da je dne, 01.02.2021 umrl FIJAVŽ ALBIN roj., 06.09.1957. Pogreb dragega pokojnega bo v SREDO, 10.02.2021 na pokopališču v Vitanju. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.

  Sporočamo vam žalostno vest, da je dne, 31.01.2021 umrla PESJAK DANICA roj., 17.09.1932. Pogreb drage pokojne bo v ČETRTEK, 11.02.2021 na pokopališču v Vitanju. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu.


   

  OB BOLEČI IZGUBI VAŠIH NAJDRAŽJIH SMO VAM V POMOČ KJER UREDIMO VSE NA ENEM MESTU

  KOMUNALA VITANJE, javno podjetje d.o.o. 102

  Pojdem, ko pride moj maj,
  pojdem na rožne poljane,
  kjer najdem vse svoje
  zbrane od včeraj
  in kdo ve od kdaj.
  Pojdem v kraj vseh krajev,
  pojdem v maj
  vseh majev …
  Ne kličite me nazaj!

  (T. Kuntner)

   

  KOMUNALA VITANJE:

  • Izkop in zasip jame ( klasični, žarni )
  • Uporaba mrliške vežice in kuhinje
  • Vodenje pogreba ( zastava, križ, lučka)
  • Nošenje pokojnika
  • Uporaba vozička
  • Ozvočenje
  • Izdelava osmrtnic in objava na radio

  POGREBNE SLUŽBE:

  • Morana Steblovnik, pogrebna služba
   Parižlje 11, 3314 Braslovče
   tel. 03 700 06 40, GSM 041 536 408
  • KPU, pogrebne storitve, Nevenka Polc Špes
   Tattenbachova ulica 14, 3210 Slov. Konjice
   tel. 03 759 20 40

  PEVCI:

  TIŠINA:

  POGREBNI GOVORI:

   

  Zavedamo se, da izguba bližnjega prinaša bolečo spremembo v življenje. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo ob težkih trenutkih. Smrt nastopi zelo nepredvidljivo in nenadoma, ne glede na uro dneva, zato smo dosegljivi 24 ur na dan na mob.: 031- 798-742, 051- 632-112.

   

  JAVNE POVRŠINE

  Vzdrževanje javnih površin

  Gospodarska javna služba »urejanje in čiščenje javnih površin na območju občine Vitanje« obsega:

  • urejanje javnih poti, površin za pešce oziroma trgov in ulic v mestih in naseljih mestnega značaja ter pripadajoče infrastrukture prometnih površin po merilih, ki veljajo za javne ceste ter drugih javnih površin v obsegu in v časovnih presledkih, določenih z gospodarskim planom javne službe in pravilnikom,

  • urejanje zelenih površin, v smislu urejanja parkov, drevoredov, zelenic ter drugih javnih nasadov, zelenih otokov v mestu, cvetličnih loncev in gredic na vseh javnih površinah, na podlagi mnenja hortikulturne komisije, zlasti pa:

   • negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drevja, grmičevja, cvetličnih nasadov in trat;

   • zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin;

   • varstvo rastlin pred požarom, mrazom, sušo, poplavo, rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami;

   • čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter čiščenje in manjše sanacije po posledicah elementarnih nezgod;

   • druga dela, ki so potrebna, da so zelene površine urejene (košnja trave, obrezovanje, zalivanje, zasajevanje itd.);

  • vzdrževanje in obnavljanje poti, peskolovov, ograj, vodometov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme;

  • postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov (prepovedi, usmerjanje in podobno) na javnih površinah;

  • čiščenje, pometanje in pranje javnih poti, drugih prometnih površin in zelenih površin ter praznjenje in vzdrževanje košev za odpadke, kot elementov mestne opreme na javnih krajih;

  • čiščenje avtobusnih postajališč in vzdrževanje avtobusnih čakalnic;

  • interventno vzdrževanje in obnovo tlakov, robnikov, bankin, sistema odvodnjavanja in drugih elementov prometnih površin, postavljanje in obnavljanje talne in vertikalne signalizacije (razen svetlobne), skrb za pravilno vegetacijo, postavljanje in vzdrževanje elementov mestne opreme, postavljene na ali ob vzdrževalnih površinah;

  • vodenje ustreznih katastrov in evidenc;

  • sodelovanje pri razvoju, načrtovanju in pospeševanju javne službe;

  • redno vzdrževanje objektov in naprav, izobešanje zastav, plakatiranje, odvodnjavanja, brežin, cestnih naprav in čiščenje javnih površin;

  • ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje navedene javne službe in drugimi predpisi v okviru javne službe;

  • priprava programov investicijskega vzdrževanja in drugih zahtevnejših posegov in organizacije njihove izvedbe po dogovoru s pristojnim občinskim organom.

  Dejavnosti so sestavni del gospodarske javne službe, kolikor se ne izvajajo na cestah v smislu zakona, ki ureja javne ceste ter jih delno ali v celoti vzdržujejo ali upravljajo izvajalci drugih javnih služb.

  Koncesionar ureja in vzdržuje tudi tiste površine, ki predstavljajo funkcionalno celoto s parkom, zelenico, prometno oziroma drugo površino ter elemente mestne opreme na teh površinah, za katere vzdrževanje je pooblaščen, če je za to podan javni interes.

  Javna služba obsega tudi strokovna opravila, potrebna za pravočasno pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje javnih površin in urejanje nasadov na njih.

  V javno službo sodi tudi vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih v naseljih na javnih površinah.

  Komunala Vitanje d.o.o. je v skladu z Odlokom o občinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2012) in Odlokom o javnih gospodarskih službah začela v letu 2013 izvajati dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest.

   

   

  LETNO VZDRŽEVANJE CEST

  Komunala Vitanje d.o.o. je v skladu z Odlokom o občinskih cesta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2012) in Odlokom o javnih gospodarskih službah začela v letu 2013 izvajati dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest.

  Dela rednega vzdrževanja so:

  • pregledniška služba,

  • redno vzdrževanje prometnih površin,

  • redno vzdrževanje bankin,

  • redno vzdrževanje odvodnjavanja,

  • redno vzdrževanje brežin,

  • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,

  • redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,

  • redno vzdrževanje vegetacije,

  • zagotavljanje preglednosti,

  • čiščenje cest,

  • redno vzdrževanje cestnih objektov,

  • intervencijski ukrepi,

  • zimska služba.

  Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste obsega čiščenje teh površin, ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.

  Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim primernim materialom.

  Kota bankine ne sme biti višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode z vozišča in ne sme biti manjši kot 4% in ne večji kot 10%. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidne in dostopne morajo biti prometna signalizacija in oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.

  Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.

  Na površinah, ki so sestavni del ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno.

  Vsi sestavni deli ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz ceste ter varovanje okolja.

  Intervencijski ukrepi pri naravnih nesrečah

  Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo, kadar je ogrožen ali oviran promet, pa tudi policijo.

  ZIMSKA SLUŽBA

  Zimska služba se v skladu z 27. členom »Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest, UL RS, št. 38/16« prične s 15. novembrom tekočega leta in se zaključi s 15. marcem naslednjega leta. V kolikor zimske razmere zahtevajo drugače, se ta čas uskladi s trajanjem zimskih razmer oz. se zimska služba izvaja po potrebi ne glede na navedene datume. Zimska služba oz. zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest – zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti, vse ukrepe v zvezi z zimsko službo pa je potrebno opraviti pravočasno, v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih cest – UL RS, št. 38/16).

  Zimska služba, v splošnem pomenu, obsega naslednje ukrepe:

  • zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov,
  • pluženje in posipanje javnih prometnih površin,
  • odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin,
  • čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge,
  • čiščenje zasneženih prometnih znakov,
  • obveščanje javnosti o stanju cest,
  • pluženje snega ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in stvari.

  ODSTRANJEVANJE SNEGA

  Odstranjevanje snega z voznih površin se prične takrat, ko je višina snega na lokalnih cestah in javnih poteh III. prednostnega razreda 15 cm in še vedno sneži, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

  Sneg mora biti odstranjen s pločnikov tako, da dopušča nemoten promet. Sneg se praviloma ne sme metati iz cest na pločnik.

  Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini. Na avtobusnih postajališčih se sneg ne sme odložiti na pločnikih.

  Pri odstranjevanju snega upoštevamo prioritete določene v izvedbenem programu zimske službe. Sneg se odstrani praviloma v 48 urah po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu. Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko in uporabo zimske opreme (snežne verige).

  OBVEZNOSTI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V ČASU ZIMSKIH RAZMER

  Lastniki oz. uporabniki zgradb so dolžni pred svojim objektom oz. dovozom na javno cestišče pospraviti in odstraniti sneg, ki ostane pri pluženju javne ceste, če jih ta sneg ovira.

  Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, ki ogroža varnost občanov in premoženja, oz. vse zgradbe, ki mejijo na javne površine, morajo imeti ustrezne zadrževalne snegolove. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Lastnik zgradbe mora sproti odstranjevati ledene sveče. Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati. Odtekanje iz streh ne sme biti speljano na javne površine, ki jih vzdržuje izvajalec zimske službe.

  Pri odstranjevanju snega z streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano zametavati javne prometne površine. Sneg se mora odlagati na robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljeno odvodnjavanje ali na mestu, kjer odstranjeni sneg ne ovira hoje in prometa z vozili.

  V času odstranjevanja snega, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih površin. Občani lahko javijo kakršnekoli ovire na vozišču ali javnih površinah na tel; 03-752-5060 ali 041-798-742.


  Prednostni razredi izvajanja zimske službe (povzeto po Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest – UL RS, št. 38/16)

   

  Prednostni razred

  Vrsta ceste

  Prevoznost ceste

  Sneženje

  Močno sneženje

  I

  avtoceste, hitre ceste

  24 ur

  zagotoviti prevoznost vozišč, pomembnejših križanj, dovozov k večjim parkiriščem in odstavnih pasov

  zagotoviti prevoznost vsaj enega voznega pasu in dovozov k večjim parkiriščem

  II

  ceste s PLDP večjim kot 4000, glavne ceste, glavne mestne ceste,pomembnejše regionalne ceste

  od 5.00 do 22.00 ure

  zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur med 22.00 in 5.00 uro

  zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu); možni zastoji do 2 ur predvsem med 22.00 in 5.00 uro

  III

  ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste

  od 5.00 do 20.00 ure

  zagotoviti prevoznost; možni zastoji do 2 ur predvsem med 20.00 in 5.00 uro

  zagotoviti prevoznost (pri večpasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu); možni zastoji predvsem med 20.00 in 5.00 uro

  IV

  ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste

  od 7.00 do 20.00 ure, upoštevati krajevne potrebe

  zagotoviti prevoznost; možni krajši zastoji

  zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne

  V

  javne poti, parkirišča, kolesarske povezave

  upoštevati krajevne potrebe

  zagotoviti prevoznost; možni zastoji do enega dne

  zagotoviti prevoznost; možni večdnevni zastoji

  VI

  Površine za pešce

  Od 7. do 20. ure upoštevati krajevne potrebe

  Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi

  Zagotoviti dostopnost do objektov v javni rabi

  VIICeste in kolesarske povezave ki se v zimskih razmerah zaprejo

   

  Opombe k tabeli 2:

   1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

   2. Ne glede na določila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.

  KOMUNALA VITANJE, javno podjetje d.o.o. 104

  CENIKI

  VLOGE IN OBRAZCI

  Odpadne vode:

  Projektne vloge:

  Pogrebne storitve:

  Razno:

  OBVESTILA

  20.08.2020 - Preklic ukrepa prekuhavanja vode

  Datum: 20.8.2020

  PREKLIC UKREPA PREKUHAVANJA PITNE VODE

  Vse uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja VITANJE obveščamo, da ukrep preventivnega prekuhavanja vode izdan 18.8.2020 z dnem 20.8.2020 PREKLICUJEMO !

  Odvzeti vzorec pitne vode z dne 18.8.2020 je skladen s pravilnikom o pitni vodi!

  18.08.2020 - Ukrep prekuhavanja vode

  Datum: 18.8.2020

  UKREP PREKUHAVANJA PITNE VODE

  Vse uporabnike pitne vode iz javnega vodovodnega omrežja Vitanje obveščamo, da je zaradi včerajšnjega močnega naliva povečana motnost pitne vode, zato je potrebno vodo pred uporabo v prehrambne namene preventivno PREKUHAVATI!

  UKREP VELJA DO PREKLICA!

  Ko voda zavre, naj burno vre še 3 minute. Tako pripravljeno vodo hranite v hladilniku v isti posodi, kot ste jo prekuhavali, uporabljate jo lahko 24 ur, izjemoma do 48 ur.

  01.06.2020 - Preklic epidemije in sproščanje ukrepov

  S preklicem epidemije se sproščajo sistemski ukrepi in priporočila NIJZ za omejitev širjenja virusa oziroma varno izvajanje dejavnosti.

  Od 1. junija 2020 je na sedežu podjetja ponovno odprta blagajna, tudi prijava in organizacija pogrebov se lahko uredi na sedežu podjetja.

  V veljavi pa ostajajo naslednji predpisani higienski ukrepi:

  • Dovoljeno število oseb pri zbiranju na javnih površinah se s 1. junijem s 50 povečuje na 200 oseb. Pri tem je treba še naprej zagotavljati minimalen stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ in smiselno upoštevati higienska priporočila.
  • V mrliško vežico se vstopa posamično in vzdržuje medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, razen v primeru družinskih članov in članov istega gospodinjstva.
  • Vstop v pisarne je posamičen (največ dve osebi).
  • V zaprtih prostorih, kjer je medosebna razdalja manjša od 1,5 metra je obvezno nošenje zaščitnih mask.
  • V zaprtih prostorih se izogibamo nepotrebnim stikom s predmeti in površinami.

  15.03.2020 - UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA KORONAVIRUSA

  Na podlagi priporočil NIJZ, CZ in Ministrstva za zdravje RS, zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa Covid-19, sprejemamo v podjetju Komunala Vitanje d.o.o. naslednje preventivne ukrepe, ki stopijo v veljavo z dnem 15. 3. 2020.

  1. POSLOVANJE KOMUNALE VITANJE d.o.o.

  Vso poslovanje in komunikacijo s strankami prenašamo na telefonsko in elektronsko obliko. Blagajna na sedežu podjetja je do nadaljnjega zaprta. Ostala dela se izvajajo nemoteno.

  1. POGREBNA DEJAVNOST

  Pogrebne slovesnosti se izvajajo v najožjem družinskem krogu; do največ 10 ljudi.

  Pokojnika se sprejme v vežico na dan pogreba, med 8.00 in 10.00 uro, po sprejemu se vežica zaklene in ponovno odpre pol ure pred pričetkom pogrebnega obreda. Sprejem cvetja se izvaja na dan pogreba pred vežico, med 8.00 in 10.00 uro. V vežico se vstopa posamično, od pokojnika se svojci poslovijo brez telesnega stika. Pogrebna slovesnost in pokop se izvaja zunaj na pokopališču z najosnovnejšim pogrebnim protokolom (pogrebno moštvo z zastavonošo). Po obredu se razkužijo in prezračijo prostori vežice. 

  Sprejeti ukrepi veljajo do preklica!

  Vitanje, 15.3.2020

  18.06.2018 - Preklic ukrepa prekuhavanja vode uvedenega z dne 15.6.2018 na območju Vitanja

  Z dnem 18.6.2018 preklicujemo ukrep prekuhavanja vode zaradi odprave neskladnosti vzorcev in izvedbe preventivnih ukrepov, katerega smo uvedli 15.6.2018

  15.06.2018 - VODOVOD VITANJE - PREVENTIVNI UKREP PREKUHAVANJA VODE

  VODOVOD VITANJE – PREVENTIVNI UKREP PREKUHAVANJA VODE 

  Komunala Vitanje d.o.o. obvešča vse uporabnike vodovodnega sistema VITANJE, da je uveden preventivni UKREP PREKUHAVANJA VODE od 15.6.2018. Ukrep velja do preklica.

  Predlagamo, da se po navodilih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter študije HACCP:

  • voda pred zaužitjem do nadaljnjega prekuhava in pri tem upošteva navodila o prekuhavanju vode, ki jih lahko dobite na naši spletni strani
  • občasno izvede izpiranje notranjega omrežja za oskrbo s pitno vodo (hišne vodovodne napeljave), ki naj bo intenzivno in naj traja najmanj 15 minut, po možnosti naj se izpira v sunkih s turbulentnim tokom
  • pred izpiranjem naj se na vseh pipah odstranijo in očistijo mrežice, usmerjevalnike vode ali druge nastavke
  • upoštevajo in izvajajo naj se tudi drugi ukrepi v skladu s priporočili vzdrževanja notranjega omrežja za oskrbo s pitno vodo, ki jih lahko dobite na naši spletni strani.

  O prekinitvi ukrepa bodo uporabniki obveščeni (na enak način, kot so bili obveščeni o razglasitvi ukrepa).

   

  Vse dodatne informacije lahko dobite na naslednje načine:

   

  Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vas lepo pozdravljamo,

  12.02.2018 - Odvoz embalaže namesto 12.02.18 v četrtek 15.02.18

  Spoštovani uporabniki,

   

  obveščamo vas, da bo zaradi izrednih vremenskih razmer danes, PONEDELJEK dne 12.02.2018, moteno zbiranje odpadkov (EMBALAŽA, BIO ODPADKI) v Občini Vitanje. Uporabnikom, katerim danes ne bomo mogli pobrati odpadkov, bomo le-te pobrali ČETRTEK, dne 15.02.2018 (EMBALAŽA), zato vas prosimo, da zabojnike na ta dan do 6:00 zjutraj postavite na vaše odjemno mesto.

   

  Za nevšečnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

   

  Za dodatne informacije smo vam na voljo na 02-620-23-00 oz. pisarna@saubermacher.si

   

  S spoštovanjem,

  Saubermacher Slovenija d.o.o.

  29.12.2017 - Motena dobava pitne vode

  Komunala Vitanje obvešča uporabnike pitne vode iz javnega vodovoda Vitanje, da bo danes dne 29.12.2017 motena dobava vode med 15.00 in 16.00 uro zaradi izpiranja cevovodov!  Hvala za razumevanje.

  4.10.2017 - Ukrep prepovedi varčevanja s pitno vodo

  Komunala Vitanje obvešča uporabnike pitne vode iz javnega vodovoda Vitanje, da z dnem 20.9.2017 preklicujemo UKREP VARČEVANJA S PITNO VODO.

  3.10.2017 - Obvestilo

  Dobrodošli na novi spletni strani Komunale Vitanje.