Ocenjevanje vrednosti podjetij, finančno svetovanje za podjetja, poslovno svetovanje za podjetja Posel in Gospodarstvo

Ocenjevanje vrednosti podjetij, finančno svetovanje za podjetja, poslovno svetovanje za podjetja

Fiduciaria d.o.o. smo svetovalno podjetje,ustanovljeno leta 2006. Naša osnovna poslovna dejavnost je finančno, poslovno in davčno svetovanje ter ocenjevanje vrednosti podjetij. Zaposleni in zunanji sodelavci razpolagamo s široko paleto strokovnih znanj ter izkušenj, ki nam omogočajo kvalitetno in hitro izvedbo projektov s finančnega, poslovnega in davčnega področja. Naše storitve so namenjene prvenstveno srednjim in večjim gospodarskim subjektom, javnim podjetjem in tudi državnim ustanovam. Pri najzahtevnejših projektih, ki pogojujejo vključevanje domačih in/ali tujih vrhunskih strokovnjakov, sodelujemo z renomiranimi poslovnimi skupinami, kot so Fidinam iz Švice, Inter -Tax, Ibisco ter z drugimi specializiranimi družbami.

Projekte in naloge, ki nam jih zaupajo naročniki, opravimo strokovno, hitro in učinkovito. Poslovni odnos s svojimi strankami gradimo na odgovornosti in zaupanju. Prepričani smo, da vam lahko pri doseganju zastavljenih poslovnih ciljev ter pri povečevanju vrednosti vaših podjetij odločilno pripomoremo.

finančno svetovanje 100

V Fiduciarii vam pripravimo strokovno in nepristransko oceno vrednosti celotnega podjetja ali njegovega dela, lastniškega kapitala, posameznega sredstva ali dolga. Pri opredelitvi vrednosti uporabljamo najsodobnejše metode, postopke in tehnike vrednotenja. Na ta način naročniku razkrijemo, kolikšna je dejanska vrednost predmeta ocenjevanja in v kolikšni meri se ta razlikuje od knjigovodskih evidenc.
Potreba po strokovnih storitvah ocenjevalca vrednosti izvira iz spoznanja, da se ekonomske postavke, ki jih izkazujejo računovodski izkazi, zaradi učinkov uporabe različnih računovodskih politik in usmeritev, običajno razlikujejo od dejanskih tržnih vrednosti istih gospodarskih kategorij.
Cenitveno poročilo, ki je sestavljeno v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, vam v Fiduciarii izdelamo za različne potrebe in namene.

Poleg ocenjevanja vrednosti podjetij vam, prav tako nudimo finančno, poslovno in davčno svetovanje. Svetujemo vam lahko partnersko, timsko in projektno. Pri najzahtevnejših projektih oblikujemo skupaj s partnerskimi družbami multidisciplinarne ekipe vrhunskih strokovnjakov za posamezna svetovalna področja.

finančno svetovanje 101

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

PONUDBA PODJETJA

Ocenjevanje vrednosti podjetij - 1675198390

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Cenitveno poročilo, ki je sestavljeno v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, vam v Fiduciarii izdelamo za različne potrebe  in ...

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Ocenjevanje vrednosti podjetij - 1675198390
Cenitveno poročilo, ki je sestavljeno v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, vam v Fiduciarii izdelamo za različne potrebe  in namene.

NAJPOGOSTEJŠI RAZLOGI ZA IZDELAVO OCENE VREDNOSTI

Vrednost podjetja je običajno potrebno oceniti pri naslednjih tipičnih transakcijah:

1.  nakupu ali prodaji  celotnega ali dela podjetja oziroma lastniškega deleža,

2.  izvedbi postopkov prevzema,

3.  izstopu in izplačilu družbenika,

4.  združitvah ali pripojitvah (izračun menjalnih razmerij),

5.  odkupu podjetja  od strani poslovodstva (MBO, LBO),

6.  povečanju ali zmanjšanju (osnovnega) kapitala,

7.  uskladitvi računovodskih evidenc s tržnimi vrednostmi bilančnih kategorij, v skladu z zahtevami MRS 36,

8.  sanaciji, likvidaciji ali oceni stečajne mase podjetja, ki je v postopku stečaja,

9.  postopkih, ki jih predvideva 146. člen ZFPPIPP,

10. pravnih poslih, kot so dedovanje gospodarske družbe, presoja podjetniških pogodb, razdelitev podjetja in podobno,

11. notranji presoji premoženjskega in finančnega stanja podjetja za podporo poslovodstvu pri sprejemanju strateških finančnih odločitev.
METODOLOGIJA OCENJEVANJA VREDNOSTI

Oceno vrednosti pripravimo z uporabo strokovnih pravil, kodeksa poklicne etike in najsodobnejših načinov, metod ter postopkov vrednotenja. V skladu s prevladujočimi razmerami ocenimo vrednost bodisi  z uporabo:

 1. na donosu zasnovanega načina, pri katerem uporabimo metodi diskontiranja prihodnjih donosov in/ali kapitalizacije;
 2. načina tržnih primerjav, v okviru katerega se odločimo o uporabi bodisi metode primerljivih kupoprodaj, tržnih mnogokratnikov bodisi primerljivih podjetij uvrščenih na borzo,
 3. na sredstvih zasnovanega načina, pri katerem ocenimo vrednost posameznih sredstev in obveznosti gospodarskega subjekta, pretežno z uporabo metode prilagojenih knjižnih vrednosti.

IZVEDBA STORITVE

Storitev ocenjevanja vrednosti lahko ponudimo kot samostojen projekt ali pa v sklopu storitev s širšega področja finančnega svetovanja. Pri izvedbi vrednotenja lahko, v skladu z dogovorjenim namenom, do naročnika nastopamo v dveh oblikah in sicer v vlogi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti ali pa v vlogi finančnega svetovalca. Z naročnikom storitve pred pričetkom projekta podpišemo pogodbo, s katero dogovorimo vsebino, obseg dela, ceno ter ostala določila. Naročnik mora pred pričetkom projekta svetovalcu zagotoviti ustrezno dokumentacijo in dostop do podatkov, ki so potrebni za izdelavo skrbnega pregleda poslovanja ter za oblikovanje mnenja o vrednosti. Na podlagi navedenih podatkov in informacij pripravi pooblaščeni ocenjevalec pisno poročilo, ki vključuje oceno vrednosti  podjetja, njegovega dela, posameznega sredstva ali obveznosti ter natančno utemeljitev dobljenih rezultatov.

UPORABNIKI STORITEV

Uporabniki storitev vrednotenja so lahko tako gospodarske družbe, zlasti lastniki ali poslovodstvo, ki pred izvedbo strateških odločitev potrebujejo jasno predstavo o njihovi upravičenosti ali prihodnjih učinkih, kot tudi fizične osebe, ki se soočajo z vprašanjem vrednosti lastniškega deleža.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

Finančno in poslovno svetovanje - 1675198390

Finančno in poslovno svetovanje

Naše storitve s področja finančnega in poslovnega svetovanja zajemajo: svetovanje pri projektih nakupa, prodaje ali združitve podjetij ter pri projektih ...

Finančno in poslovno svetovanje

Finančno in poslovno svetovanje - 1675198390

Naše storitve s področja finančnega in poslovnega svetovanja zajemajo:
 • svetovanje pri projektih nakupa, prodaje ali združitve podjetij ter pri projektih pripojitve ali oddelitve delov gospodarske družbe,
 • dolgoročno in kratkoročno finančno načrtovanje,
 • pripravo strateških in operativnih poslovnih načrtov,
 • svetovanje poslovodstvu glede načinov in postopkov za povečanje vrednosti gospodarske družbe,
 • izdelavo študij ekonomske upravičenosti kompleksnih naložbenih projektov (Feasibility),
 • pripravo načrtov denarnih tokov in likvidnosti,
 • pripravo najsodobnejših shem nagrajevanja menedžmenta, ki je prilagojena konkretnemu podjetju in pričakovanjem lastnikov,
 • svetovanje podjetjem v krizi, pripravo sanacijskih načrtov ter postopkov za poslovno in finančno prestrukturiranje,
 • izdelava poglobljenih finančnih analiz ter oblikovanje predlogov poslovodstvu glede možnih izboljšav ekonomike in finančnega položaja podjetja,
 • svetovanje pri vzpostavitvi sistema strateškega in operativnega kontrolinga,
 • uvajanje najsodobnejših pristopov strateškega upravljanja (EVA, BSC, ABC),
 • strokovno pomoč pri projektih pridobivanja povratnih in nepovratnih virov financiranja od domačih in tujih finančnih ustanov, razvojnih skladov ter skladov EU,
 • izvajanje storitev skrbnega pregleda (due diligence) finančnega  poslovanja,
 • izgradnjo informacijskih sistemov za podporo odločanju,
 • svetovanje pri vlaganju prostih finančnih sredstev na kapitalske trge,
 • osebno finančno svetovanje.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

racunovodstvo-celje.si 008

Davčno svetovanje

V oviru storitev davčnega svetovanja, v sodelovanju z našimi partnerskimi podjetji, zagotavljamo: pripravo davčnih pojasnil strankam, svetovanje in sodelovanje pri ...

Davčno svetovanje

racunovodstvo-celje.si 008

V oviru storitev davčnega svetovanja, v sodelovanju z našimi partnerskimi podjetji, zagotavljamo:
 • pripravo davčnih pojasnil strankam,
 • svetovanje in sodelovanje pri sestavi davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb,
 • izvebo preventivnih davčnih pregledov s poudarkom na zaznavi preteklih in obstoječih davčnih tveganj ter s predstavitvijo možne davčne optimizacije,
 • davčno planiranje s področja davka od dohodkov pravnih oseb,
 • svetovanje in sodelovanje pri pripravi dokumentacije o transfernih cenah,
 • mednarodno davčno sturkturiranje.

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

 

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE




  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  SVETOVANJE

  Partnersko

  S svojimi rednimi poslovnimi partnerji, ki imajo stalen in prednosten dostop do naših storitev, imamo vzpostavljen dolgoročen poslovni odnos na podlagi splošne pogodbe o svetovanju in mesečne pogodbe o pavšalu.

  Ta oblika medsebojenga sodelovanja družbam omogoča, da mesečno koristijo določeno število svetovalnih ur iz katerega koli področja, ki ga pokriva nabor naših storitev. V kolikor naročnik v določenem mesecu ne porabi dogovorjenega  števila svetovalnih ur, se neporabljene ure lahko prenesejo v naslednje mesece. Pri zahtevnejših projektih, ki pesežejo razpoložljiv fond ur, sklenemo z naročnikom aneks k splošni pogodbi o sodelovanju, v katerem opredelimo pogoje, obseg in način izvedbe konkretnega posla.


  Terminsko

  Naročnikom, ki potrebujejo občasne reštive ali hitre odgovore na odprta vprašanja, svetujemo na podlagi enkratne pogodbe oziroma dogovora za izvebo konktetnega svetovalnega posla ali projekta.

  Pri tem načinu sodelovanja oblikujemo ceno za opravljene storitve  glede na porabljen čas in zahtevnost nalog.  Pri enostavnejših vprašanjih lahko svetujemo po telefonu, s pripravo pisnih poročil, ki jih uporabniku posredujemo bodisi z elektronsko bodisi z navadno pošto, običajno pa v obliki sestankov in konzultacij v naših poslovnih prostorih ali pri naročniku. Zahtevnejše projekte izvedemo na podlagi predhodnega dogovora in pogodbe za posebni projekt, pri čemer opredelimo okvirno ceno ter njegov časovni potek.


  Projektno

  Pri najzahtevnejših in najkompleksnejših projektih, ki zahtevajo uporabo povezanih specialističnih znanj in izkušenj iz različnih področij, se povezujemo z drugimi partnerskimi svetovalnimi podjetji.

  Na ta način oblikujemo dinamično skupino vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov, ki so sposobni učinkovito in hitro izpeljati najzahtevnejše projekte v domeni korporativnih financ, davkov, upravljanja gospodarskih družb in IT podpore. Primeri takih projektov so denimo:

  • čezmejne povezave,
  • mednarodno davčno strukturiranje,
  • upravljanje podjetij v krizi v obliki Co-Managementa,
  • izgradnja najzahtevnejših informacijskih sistemov za podporo odločanju in podobno.

  REFERENCE

  Projekti vrednotenja, korporativnega finančnega in davčnega svetovanja:

  • Akubat d.o.o., Maribor
  • Agrochem d.o.o., Šempeter pri Gorici
  • Artex tovarna skladiščne opreme d.o.o., Lendava
  • AS-AN d.o.o., Ljubljana
  • Aquaterm d.o.o., Šalara
  • Auremiana d.o.o., Sežana
  • Barone d.o.o., Sežana
  • Best gold bet d.o.o., Sežana
  • Bovis d.o.o., Repnje (Vodice)
  • Brinox inženiring d.o.o., Medvode
  • Businessmens club d.o.o., Šentjur
  • Combic d.o.o., Podnanos
  • Daimond d.d., Šempeter pri Gorici
  • DHH.si d.o.o., Ljubljana
  • Donos d.o.o., Ljubljana
  • Ekoplan A, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o., Žalec
  • ENERDAT-S, Sistemski inženiring, razvoj in svetovanje d.o.o., Šenčur
  • Exprum d.o.o., Ljubljana
  • Ferit d.o.o., Vipava
  • Fires d.o.o., Ljubljana
  • Florina d.d., Maribor
  • Fluid d.o.o., Batuje
  • FORI SKUPINA, d.o.o., Velenje
  • Franck d.o.o., Celje
  • Furnitura d.o.o., Ljubljana
  • Gradbeništvo Roman Zuza s.p., Poljubinj
  • Gozdno gospodarstvo Postojna d.o.o., Postojna
  • HORIZONT SKUPINA d.o.o., Maribor
  • Hotel Boč d.o.o., Maribor
  • Hotel Smogavc d.o.o., Zreče
  • ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana
  • Ilirika Fintrade, finančno posredništvo d.o.o., Ljubljana
  • Il Papavero d.o.o., Vrhnika
  • INTER-TAX Consultants, Ljubljana
  • Intra lighting d.o.o., Miren pri Novi Gorici
  • Intra studio inženiring svetlobne opreme d.o.o., Šempeter pri Gorici
  • I-svetovanje d.o.o., Celje
  • I-zavarovanje d.o.o., Ljubljana
  • Karsia Dutovlje d.o.o., Dutovlje
  • Kemoteks d.o.o., Portorož
  • Kobal David, Sežana
  • Komunalno podjetje Ilirska Bistrica
  • Komunalno podjetje Nova Gorica, d.d., Nova Gorica
  • Kraški zidar d.d., Sežana
  • Krka d.d., Novo Mesto
  • La Bateria R.T. S.p.a. (MI), Italija
  • LUCIJA Trgovina in posredništvo d.o.o., Vipava
  • Egoles d.o.o., Škofja Loka
  • Mab export d.o.o., Kromberk
  • Magus d.o.o., Sežana
  • MDT&T d.o.o., podjetje za medicinsko diagnostiko, terapijo in tehnologijo d.o.o., Maribor
  • Marki transport d.o.o., Radomlje
  • Marušič d.o.o, Opatje selo (Miren)
  • Maxadria d.o.o., Ljubljana
  • Metal design d.o.o., Ajdovščina
  • Metalimpex d.o.o, Gabrovica pri Črnem Kalu
  • Ministrstvo za gospodarstvo R.S.
  • Mitol d.d., Sežana
  • Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas
  • Morris d.o.o., Ljubljana
  • Občina Ilirska Bistrica
  • Občina Sežana, Sežana
  • O.K.M. d.o.o., Ajdovščina
  • Pogrebno podjetje Maribor d.d., Maribor
  • Polimedical d.o.o., Križ (Sežana)
  • Proizvodno gradbeno podjetje Snežnik d.o.o., Ilirska Bistrica
  • RRA Sora Škofja Loka
  • Sberbank banka d.d., Ljubljana
  • Skupina Veritas d.o.o., Maribor
  • Stratos d.o.o., Ljubljana
  • TAB d.d.; Mežica
  • Termit d.d., Drtija – Moravče
  • Termoplasti-plama d.o.o., Hrušica
  • Tip 95 d.o.o., Sežana
  • Tomas sport 2 d.o.o., Ljubljana
  • Treven, gradnje in vzdrževanja, d.o.o., Logatec
  • Triis d.o.o., Železniki
  • Trival antene d.o.o., Mengeš
  • Tržnica d.d., Maribor
  • T.S.L. transport, Vodice
  • Veritas d.d., Maribor
  • Vidra C.O.S.A.A., Križ
  • Vinakoper d.o.o., Koper

  PARTNERJI

  Pri najzahtevnejših projektih oblikujemo skupaj s partnerskimi družbami multidisciplinarne ekipe vrhunskih strokovnjakov za posamezna svetovalna področja.

  • Fidinam – Mednarodno davčno in poslovno svetovanje ter davčno strukturiranje.
  • Ibisco – Informacijske rešitve za poslovne finance.
  • Inter-Tax -Davčno svetovanje ter mednarodno davčno načrtovanje in strukturiranje.
  • 3 Projekt – Upravljanje projektov in upravljanje podjetij s celovitim projektnim pristopom ter vsebinskim pokrivanjem vseh poslovnih funkcij.