Davčno svetovanje

Davčno svetovanje

UPC svetovalna skupina d.o.o.

Davčno svetovanje – UPC svetovalna skupina d.o.o. je svetovalno podjetje, ki deluje na področju davčnega, pravnega, finančnega in poslovnega svetovanja. Dinamičen kolektiv, ki ga odlikujejo strokovnost, prilagodljivost in odzivnost, vam zagotavlja učinkovite rešitve najvišjega kakovostnega razreda.

Svetujemo tako multinacionalkam kot malim domačim podjetjem, ki prihajajo iz najrazličnejših panog. V skladu z našim vodilom vse stranke obravnavamo enako: nudimo jim celovite strokovne rešitve, ki jim zagotavljajo optimizacijo poslovanja in bistveno večjo dodano vrednost. Predani smo odličnosti in o naših strankah razmišljamo kot o lastnem podjetju.

Izkušnje smo nabirali pri domačih in tujih (big four) svetovalnih družbah. Sodelovali smo pri več sto davčnih inšpekcijskih postopkih. Izvedli smo preko tristo davčnih optimizacij, znotraj meja Slovenije ali na mednarodni ravni. Sodelujemo s partnerskimi pisarnami na Nizozemskem, Cipru, Malti, v Luksemburgu, ZDA in drugod.

Zakaj izbrati podjetje UPC svetovalna skupina d.o.o.?

 • smo dinamičen kolektiv, ki ga odlikuje prilagodljivost in odzivnost
 • rešitev vam nudimo v najkrajšem možnem času ob ohranjanju visoke kvalitete storitev
 • odlikuje nas strokovnost na področju davčne zakonodaje in predpisov s področja računovodstva in revizije
 • imamo praktične izkušnje pri svetovanju malim, srednjim in velikim podjetjem v Sloveniji in tujini
 • pogosto sodelujemo v inšpekcijskih postopkih in dobro poznamo delo davčnih organov
 • naše znanje nenehno izpopolnjujemo in zasledujemo

Ponudba podjetja UPC svetovalna skupina d.o.o.:

 • Davčno svetovanje

Zagotovimo vam popolno storitev. Svetujemo in izpeljemo predlagano.

Priprava DDV obračunov, zastopanja v postopkih, statusna preoblikovanja, optimiranje za lastnike, olajšave za R&R, preventivni davčni pregledi, transferne cene, optimiranje davčne osnove, redno davčno svetovanje, itd.

 • Finančno svetovanje

Izdelamo oceno vrednosti podjetja in nudimo sorodne storitve.

Optimizacija stroškov, izdelava poslovnih načrtov, finančna reorganizacija podjetij, svetovanje pri zadolževanju, skrbni finančni pregledi, vrednotenje podjetij in sredstev, optimizacija bilance stanja, itd.

 • Trust office

Ustanovimo podjetje v tujini, odpremo račun in skrbimo za vašo pošto.

Avstrija, Belize, Angvila, Deviški otoki, Hrvaška, Ciper, Dubaj (ZAE), Gibraltar, Hong Kong, Irska, Latvija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Singapur, Švica, Združeno kraljestvo, Združene države itd.

 • Mednarodno svetovanje

Svetujemo pri medn. davčnih vprašanjih ali relociramo vaš posel.

Zaradi poznavanja lokalne davčne zakonodaje, mednarodnih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčenja in evropskih direktiv lahko vaš posel organiziramo na način, da boste poslovali bolj učinkovito.

Davčno svetovanje – UPC svetovalna skupina d.o.o.!

Davčno svetovanje 1

PONUDBA PODJETJA

Davčno svetovanje 2

Davčno svetovanje

Priprava DDV obračunov Za tuje pravne osebe, ki poslujejo na območju Slovenije, in izpolnjujejo pogoje za registracijo za namene DDV ...

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje 2

Priprava DDV obračunov

Za tuje pravne osebe, ki poslujejo na območju Slovenije, in izpolnjujejo pogoje za registracijo za namene DDV v Sloveniji nudimo naslednje storitve:

 • Registraciji za namene DDV
 • Izdelava DDV obračunov (vodenje davčnih knjig ter priprava in vložitev obrazca DDV-O preko sistema e-davki)
 • Izdelava intrastat in kvartalnih poročil
 • Zastopanje strank v primeru davčne inšpekcije
 • Svetovanje s področja DDV

Zastopanja v postopkih

Ste zaskrbljeni, ker se je najavil davčni inšpektor? Če boste ustrezno pripravljeni nanj, je vaša skrb odveč. Pri tem vam lahko pomagamo na sledeč način:

 • še pred prihodom davčnega inšpektorje preverimo področja, ki bodo predmet davčnega postopka (glej tudi Preventivni davčni pregledi)
 • vodimo komunikacijo z davčnim organom
 • skupaj z vami pripravimo argumente za sporne zaključke davčnega organa
 • pripravimo in vložimo pripombe in pritožbe

Statusna preoblikovanja

Pri statusnih preoblikovanjih, naj si gre za združitev, delitev ali prenos obrata (dejavnosti) na drugo družbo, lahko ponudimo celotno rešitev, ki zajema:

 • izdelavo mnenja glede davčnih in računovodskih vidikov transakcije
 • pripravo priglasitve transakcije davčnemu organu, na podlagi katere je družba upravičena do določenih davčnih ugodnosti
 • pripravo načrta oziroma pogodbe, primeroma oddelitvenega načrta, ki ga je potrebno vložiti pri registrskemu organu
 • praktično izpeljavo celotne transakcije
 • druge storitve po želji stranke

Optimiranje za lastnike

Podjetnikom (lastnikom) in poslovodjem svetujemo pri optimizaciji osebnih prejemkov in prejemkov na podlagi udeležbe v kapitalu in delitvi dobička.

Olajšave za R&R

Uspešne družbe v okviru svojega poslovanja neprestano vlagajo v raziskave in razvoj, pri tem pa so premalo pozorne na možnost uveljavljanja davčne olajšave iz naslova teh vlaganj.

Nudimo vam dve obliki sodelovanja, in sicer:

 • v obliki svetovalne funkcije pri pripravi razvojnega načrta
 • v obliki priprave razvojnega načrta v celoti

Družba, ki ne bo opredelila vlaganj v R&R v poslovnem načrtu oziroma posebnem razvojnem projektu, ne bo mogla zagovarjati davčne olajšave iz tega naslova.

Preventivni davčni pregledi

Preventivni davčni pregled je namenjen kontroli pravilnosti obračunavanja in plačevanja posameznih vrst davkov in je lahko:

 • celovit davčni pregled, ki zajema pregled davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, davka na dodano vrednost in drugih davkov ali prispevkov
 • delni davčni pregled, ki zajema posamezno od naštetih področij ali
  kombinacijo le-teh.

V okviru davčnega pregleda preverimo:

 • kritična področja, ki so po naših izkušnjah največkrat predmet inšpekcijskega postopka
 • področja, ki lahko glede na posebnosti dejavnosti družbe predstavljajo davčno tveganje
 • tiste poslovne dogodke, ki imajo bistven vpliv na izkaz poslovnega izida in davčno osnovo

Kot nadgradnjo davčnega pregleda nudimo svetovanje pri optimiranju davčne osnove ter optimiranje za lastnike in poslovodje.

Transferne cene

Družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, so dolžne transferne cene zagotavljati na ravni primerljivih tržnih cen. V ta namen morajo zagotoviti dokumentacijo, v kateri opredelijo vse povezane transakcije in način medsebojnega zaračunavanja – transferne cene.

V okviru svetovanja na področju transfernih cen vam nudimo:

 • pripravo celotne dokumentacije ali le dela (posameznih transakcij)
 • svetujemo pri izbiri ustrezne metode za določanje transfernih cen in njenem argumentiranju
 • nudimo pomoč pri izvedbi finančnih analiz
 • pregledamo že pripravljeno dokumentacijo in podamo naše mnenje in predloge

Dokumentacijo so dolžne vnaprej pripraviti le družbe, ki poslujejo s tujimi povezanimi osebami (nerezidenti).

Naše storitve so kvalitetne ker:

 • smo dokumentacijo pripravljali že za več kot 50 priznanih slovenskih družb
 • so se naši kadri izobraževali v tujini pri priznanih strokovnjakih na področju transfernih cen
 • imamo baze podatkov za iskanje primerljivih tržnih cen

Optimiranje davčne osnove

Optimiranje davčne osnove vidimo kot proces davčnega načrtovanja, ki ga je treba zasnovati že v zgodnji fazi razvoja podjetja.

V okviru optimiranja davčne osnove izvedemo:

 • posnetek dejanskega stanja (s proučitvijo računovodskih izkazov ali izvedbo preventivnega davčnega pregleda)
 • z uporabo zakonitih metod in upoštevanju veljavne zakonodaje predlagamo rešitve
 • pomagamo pri praktični izpeljavi predlogov oziroma predlagano rešitev v celoti izpeljemo

Optimiranje davčne osnove podjetja je tesno povezano s poznavanjem delovanja podjetja, zato navedeno storitev praviloma nudimo kot nadgradnjo preventivnemu davčnemu pregledu.

Redno davčno svetovanje

Redno davčno svetovanje je namenjeno reševanju sprotnih davčnih dilem. V okviru rednega davčnega svetovanja vam nudimo:

 • pripravo strokovnih mnenj in
 • svetovanje po pavšalni pogodbi

Davčno svetovanje 2

Finančno in poslovno svetovanje

Optimizacija stroškov V mnogih podjetjih predstavljajo stroški materiala in storitev več kot 70% prodajne cene proizvoda oziroma storitve. Zato je ...

Finančno in poslovno svetovanje

Davčno svetovanje 2

Optimizacija stroškov

V mnogih podjetjih predstavljajo stroški materiala in storitev več kot 70% prodajne cene proizvoda oziroma storitve. Zato je nadzor nad cenami in količinami ključnega pomena za doseganje poslovne uspešnosti.

Za uspešen nadzor je potrebno:

 • vzpostaviti ustrezno vodenje materialnega poslovanja, ki vključuje ustrezno strukturo zajemanja podatkov v informacijskem sistemu
 • struktura zajemanja mora biti čim preglednejša ter mora omogočati vpogled tako v cene in količine porabljenih poslovnih prvin kot v specifične postavke kot je npr. opravljeno število kilometrov, vrsta embalaže idr.
 • pri iskanju optimalne ravni stroškov je možnih več strategij, odvisno predvsem od stanja v dejavnosti, v kateri podjetje posluje

Izdelava poslovnega načrta

Imate obetajočo poslovno idejo, a ne dovolj znanja, da bi jo prenesli na papir? Dobro izdelan poslovni načrt posreduje informacije različnim interesnim skupinam:

 • kreditodajalcem daje informacije o možnem poplačilu najetih kreditov
 • omogoča sodelovanje z znanimi kupci in dobavitelji
 • investitorjem predstavlja ključne dejavnike za zagotavljanje donosnosti
  investiranih sredstev ipd.

Finančna reorganizacija

Za namen prisilne poravnave izdelamo:

 • načrt finančne reorganizacije (ocena poslovanja)
 • razvrstitev terjatev v upniške razrede
 • razporeditev glasovalnih pravic
 • spremembo osnovnega kapitala
 • napoved prihodnjega poslovanja

Svetovanje pri zadolževanju

Zasebna podjetja kot tudi pravne osebe javnega značaja se zavedajo pozitivnih učinkov, ki jih omogoča koriščenje finančnega vzvoda, nemalokrat pa dajejo premalo poudarka samemu postopku pridobivanja finančnih virov.

Pri tem je bistveno pridobivanje konkurenčnih ponudb, ki lahko od enega do drugega kreditodajalca močno variirajo. Za ilustracijo si poglejmo kredit z ročnostjo 5 let in 6-mesečnim moratorijem, glede na različno višino glavnice in obrestne mere.

Obrestna mera v %Višina kredita (v EUR)
50.000100.000500.0001.000.000
3,505.3040.609/td>53.044106.088
4,006.08312.16660.829121.658
4,506.86713.73368.666137.331
5,007.65515.31176.554153.107
Obrestni razpon2.3514.70223.51047.019

Čeprav je obrestna mera ključen dejavnik, ne smemo zanemarjati ostalih dejavnikov kot so pogoji vračila ipd.

Glede na vaše potrebe za vas izdelamo optimalno strukturo virov financiranja, ki obsega izbiro najustreznejšega vira (kredit, finančni ali operativni leasing, viri iz skladov EU) kot tudi pridobitev najugodnejše ponudbe.

Skrbni finančni pregledi

Skrbni finančni pregled omogoča, da je potencialni kupec seznanjen z ključnimi riziki poslovanja podjetja.

Ugotovljeni riziki omogočajo doseganje optimalne vrednosti za vlagatelja, ki je lahko strateški kupec, sam prodajalec, investitor, posojilodajalec ali druge zainteresirane stranke. Stranke zanimajo elementi kot so ključna tveganja poslovanja, obveznosti, ki lahko onemogočijo posel, elementi, povezani z določanjem pogodbene cene in pogojev, dolgoročna likvidnost ipd.

Vrednotenje podjetij

Ocenjevanje vrednosti podjetij pridobiva v Sloveniji čedalje večji pomen. Razlogi za to ležijo tako v vzpostavljanju zakonodajnih okvirov, ki naj bi omogočali transakcije po tržnih načelih, zaščito malih delničarjev kot tudi porast aktivnosti na področju prevzemov in združitev, managerskih odkupov ter umiku države iz gospodarstva.

Naša storitev obsega izvedbo vrednotenja ne glede na namen transakcije:

 • prodaja deleža
 • statusna preoblikovanja
 • managerski odkupi (MBO)
 • odkupi z finančnim vzvodom (LBO)
 • prevzemi in združitve idr.

Davčno svetovanje 2

Trust office

Za vas lahko izpeljemo celoten postopek ustanovitve in registracije družbe v Sloveniji ali tujini. Za registracijo družbe izdelamo in pripravimo vso ...

Trust office

Davčno svetovanje 2

Za vas lahko izpeljemo celoten postopek ustanovitve in registracije družbe v Sloveniji ali tujini. Za registracijo družbe izdelamo in pripravimo vso potrebno dokumentacijo in uredimo administrativne formalnosti pri notarju, sodnem registru in davčnem organu.

Družbo praviloma lahko priskrbimo v roku enega dne, saj imamo vedno na razpolago že ustanovljene družbe (off-the-shelf company).

Strankam ponujamo:

 • storitev sedeža družbe
 • vodenje družbe
 • urejanje tekoče administracije
 • računovodstvo in pripravo davčnih obračunov
 • komunikacijo z davčnimi in upravnimi organi
 • pripravo pogodb
 • odprtje bančnih in trgovalnih računov in drugo

POVPRAŠEVANJE