Dimnikarstvo Gorenjska, Škofja loka, Ljubljana, zamenjava dimnikarja Obrt in Storitve

Dimnikarstvo Gorenjska, Škofja loka, Ljubljana,
zamenjava dimnikarja

slika dimko 001

Dimnikarstvo s tradicijo – z vami že od leta 1991!

Dimnikarske storitve izvajamo na območju občin:

Škofja Loka, Medvode, Železniki , Jezersko, Kranj, Gorenja vas–Poljane, Žiri, Ljubljana , Tržič, Naklo, Preddvor, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Vodice, Mengeš, Komenda in Trzin.

DIMKO, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Škofja Loka, Ljubljana
sedež: Fužinska 8, 4220 Škofja Loka
pisarna: Studenec 5, 4220 Škofja Loka

ID DDV: SI82811075
Matična št.: 5511836
Šif.dejavnosti: 81.220

PODJETJE DIMKO d.o.o. IMA DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE DIMNIKARSKIH STORITEV

Številka dovoljenja : 354-8/2016-6

TRR:

 • IBAN SI56 1010 0004 3307 488 (Intesa Sanpaolo Bank)
 • IBAN SI56 0288 9026 2097 164 (NLB d.d.)

Uradne ure za stranke so med 10.00 in 13.00.

tel: 04 515 3008
gsm: 031 351 345
sms sporočilo: 030 400 466
faks: 04 515 3009

Za vsa naročila storitev nam pišite na naslov elektronske pošte: termin@dimko.si
Za vsa ostala povpraševanja uporabite naslov: info@dimko.si

Dežurna številka: 031 205 600, na katero prosimo kličite samo v nujnih primerih.

Če nam želite kaj sporočiti, to lahko storite preko tega obrazca.

Ne pozabite vpisati vaših kontaktnih podatkov, da vam bomo lahko odgovorili.

Polja označena z * so obvezna.


   

  GALERIJA

  POVPRAŠEVANJE


   PREDPISI

   POVEZAVA DO SPLETNE STRANI MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, KJER SO ZBRANE VSE AKTUALNE INFORMACIJE V ZVEZI Z OPRAVLJANJEM DIMNIKARSKE DEJAVNOSTI (klik na sliko):

   dimko LOGO_MOP_SLO.thumb-600x78

   Zakon o dimnikarskih storitvah
   (Uradni list RS, št. 68/2016 z dne 4. 11. 2016)

   Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah
   (Uradni list RS, št. 77/2017 z dne 27. 12. 2017)

   Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav
   (Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013)

    

   DEJAVNOST

   V dimnikarskem podjetju DIMKO d.o.o. nudimo kakovostne dimnikarske storitve:

   Redno čiščenje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

   Očiščene kurilne in dimovodne naprave zagotavljajo požarno varnost in učinkovitejše delovanje. Čiščenje dimovodnih naprav se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznejšega odvoda dimnih plinov in s tem boljšega delovanja kurilnih naprav. Čiščenje kurilnih naprav pa zmanjša stroške porabljene energije (vsak milimeter sajastih oblog na kotlu poveča porabo energije za 3-5%).

   Roki izvajanja čiščenja KN do 50 kW: TRDNO 4x v kurilni sezoni, Biomasa 2x v kurilni sezoni, OLJE 1x v kurilni sezoni, PLIN 1x v kurilni sezoni.

   Čiščenje zračnikov se opravlja zaradi požarne varnosti ter zagotavljanja ustreznega odvoda ali dovoda zraka v stanovanje ali prostor, kjer zgoreva gorivo. Čiščenje se opravlja 1x letno.

   Pregledovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

   Na kurilnih in dimovodnih napravah ter zračnikih se 1x letno opravi pregled. Praviloma se storitev opravi hkratno s čiščenjem naprav. S pregledi se uporabnike opozarja na morebitne napake na napravah, ob tem se uporabniku izda poročilo o ustreznosti ali morebiti potrebni odpravi napak.

   S tem se zagotavlja požarna varnost (zmanjšanje števila dimniških požarov), osvešča uporabnike o stanju njihovih naprav, hkrati pa se zagotavlja zdravstvena varnost (nevarnost pred zastrupitvijo z dimnimi plini) in tveganja povezana z varstvom okolja (izpusti-emisije).

   Merjenje izpusta emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav

   Na vseh malih kurilnih napravah na plin in olje je potrebno 1x v kurilni sezoni opraviti meritve emisij dimnih plinov. Pri tem gre za preveritev ustreznosti zgorevanja in hkrati preverjanje izpustov emisij iz kurišč malih kurilnih naprav. V primeru neustreznega zgorevanja, povišanih izpustov ali prevelikih izgub na napravi je potrebno pomanjkljivosti v roku, ki ga določi dimnikar, tudi odpraviti.

   Z opravljeno storitvijo – meritvami emisij – stranka pridobi neodvisno mnenje strokovnjaka z namenom učinkovitega delovanja kurilne naprave in manjše porabe goriva.

   V skladu s Pravilnikom (UL RS 100/13) je potrebno vgraditi javljalnike ogljikovega monoksida do 1.1.2017 pri vseh uporabnikih kurilnih naprav odvisnih od zraka v prostoru.
   DETEKTORJI OGLJIKOVEGA MONOKSIDA (povezava do spletne strani podjetja Detektor sistemi d.o.o.)

   Odstranjevanje katranskih oblog

   Katranske obloge nastajajo pri nepopolnem zgorevanju goriv v kurilni napravi. Vzrokov za nastanek kreozota (kepastih, mokrih ali katranskih) oblog je več. V večini primerov pa gre za neustrezno uporabljeno gorivo (mokra drva, odpadki), nezadostno količino zgorevalnega zraka (ni zračnika ali nova okna s tesnili), neustreznega odjema kurilne naprave ali predimenzionirano kurilno napravo ter nepravilen način kurjenja (prenalaganje kuriva v kurišče).

   Obloge v dimniku odstranjujemo na dva načina, in sicer z mehanskim odstranjevanjem (frezanjem oblog) ter izžiganjem katranskih oblog.

   Prvi pregled

   Prvi pregled se opravlja zaradi zagotavljanja ustreznosti vgrajenih naprav, s katerimi bo uporabnik ob pravilni vgradnji in izpolnjenimi tehničnimi pogoji za obratovanje in vzdrževanje, zadovoljen. Predmet prvega pregleda je celosten sistem kurilne in dimovodne naprave, skupaj z dovodom zgorevalnega zraka. Namen pregleda je zmanjšati človeške napake pri vgradnji in zagotovitev varnega obratovanja kurilne in dimovodne naprave.

   Za vsako novo ali rekonstruirano malo kurilno napravo si moramo, preden jo damo v obratovanje, pridobiti pozitivno poročilo o prvem pregledu, ki si ga moramo pridobiti pri dimnikarski družbi z ustreznim dovoljenjem in licenco za izvajanje dimnikarske dejavnosti. Da si lahko pridobimo navedeno, se mora izvesti postopek prvega pregleda, ki ga sprožimo z zahtevkom za prvi pregled.

   Prvi pregled se opravi na novih ali rekonstruiranih napravah zaradi preverjanja, da so naprave vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi.

   Namen prvega pregleda je:

   • da so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ustrezajo tehničnim predpisom,
   • da so ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca, zadnje stanje tehnike – standardi ter projektna dokumentacija,
   • da stranka pridobi izjavo o skladnosti dimniških elementov ter izjavo izvajalca o vgradnji kurilnih in dimovodnih naprav (ZGO),
   • da pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
   • da je omogočen normalen dostop do naprav – posluževanje,
   • da so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja),
   • vpis naprav v evidenco kurilnih naprav.

   Če so naprave vgrajene v skladu z zakonodajo in smernicami, pristojna dimnikarska služba izda pozitivno Poročilo o prvem pregledu – potrdilo, s katerim lastnik izkazuje primernost vgrajenih naprav. Namen teh pregledov je preprečiti, da bi bile novo-vgrajene naprave napačno vgrajene, da se prepreči vgrajevanje naprav, ki kot tipski proizvod presegajo mejne vrednosti emisij, in zagotoviti potrebne evidence o napravah.

   V primeru neskladij dimnikarska služba izda Zapisnik o prvem pregledu ter določi rok za njihovo odpravo. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo preveri s kontrolnim pregledom. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne, okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav.

   Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo (UL RS št. 129/04, 32. člen) ne sme obratovati.

   Poročilo o Prvem pregledu, ki je lahko izdano samo s strani javne gospodarske službe dimnikarstva, je uradni dokument in se uporablja za vse nadaljnje aktivnosti oz. postopke.

   Opozarjanje uporabnika na nepravilnosti pri uporabi kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave in ustrezno ukrepanje v kolikor se uporabnik ne odzove na opozorila in nepravilnosti se sanira

   Izredni pregled se opravi na zahtevo inšpekcijskih služb.

   Svetovanje uporabniku pri pravilni izbiri in uporabi kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave

   Pri opravljanju storitev čiščenja in pregleda in meritev emisij na napravah, dimnikarji svetujejo strankam o pravilni uporabi kurilnih in dimovodnih naprav, pravilnem načinu kurjenja in ustreznosti zgorevanja kuriv, z namenom zmanjšanja porabe goriv, zmanjšanja izpustov in s tem čistejšemu okolju.

   V kolikor pa potrebujete strokoven nasvet, nas kontaktirajte, do vas bomo napotili ustrezno usposobljenega delavca, ki vam bo z veseljem pomagal.

   KORISTNE INFORMACIJE

   Kaj storiti, če v dimniku zagori?

   V primeru dimniškega požara upoštevajte 2 temeljni pravili:

   1. NE ODPIRAJTE DIMNIŠKIH VRATIC.

   2. DIMNIŠKEGA POŽARA NE GASITE Z VODO!

   Pokličite na telefonsko št. 112 in sporočite:

   • svoje ime in priimek,
   • točno kaj in kje gori,
   • kakšen je obseg požara,
   • ali so ogroženi ljudje ali živali.

   O požaru obvestite vse stanovalce in gasilcem omogočite:

   • Dostop do mesta požara.
   • Iz bližine dimnika odmaknite vse gorljive predmete.
   • Ne vstopajte v zadimljene prostore in ne odpirajte dimniških vratic, tudi če se vam zdi, da se je gorenje že umirilo.
   • Po požaru naj dimnik pregleda in očisti dimnikar.

   Za pravilno pripravo kuriva in skladiščenje

   http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/zrak/priprava_drv.pdf

   Pravilno kurjenje

   http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/zrak/zgorevanje_lesa.pdf

   Ogljikov monoksid – tihi ubijalec | Navodila

   Nevarnosti nastanka ogljikovega monoksida pri delovanju agregatov in drugih motorjev z notranjim izgorevanjem

   Ogljikov monoksid – tihi ubijalec | Navodila

   Zagotavljanje požarne, okoljske in zdravstvene varnosti

   Sekcija dimnikarjev pri OZS je v sodelovanju s Slovenskim Zavarovalnim Združenjem z namenom obveščanja uporabnikov pripravila brošuro v prilogi.

   Izvleček skrbnega, dolžnega ravnanja uporabnikov in lastnikov kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav – za zagotavljanje požarne, okoljske in zdravstvene varnosti

   Nasveti za varno uporabo, vgradnjo in rekonstrukcijo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

   * Vir podatkov in *.PDF datotek: http://wwwarhiv.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=4036

   Onesnaževanje iz kurišč na lesno biomaso

   PM 10

   Poleg vseh zimskih tegob in težav svetovne recesije nas zadnje čase pretresajo še dramatični pozivi o (ne)kvaliteti zraka, kjer so najbolj alarmantni trdni delci PM 10. Ti spadajo med zdravju najbolj škodljive, saj med ogrevalno sezono prispevajo kar 35% v skupno količino onesnaženosti zraka.

   Polena-v Sloveniji čislana kot domač, obnovljiv, »naraven« in cenen vir energije-se pri delcih PM 10 izkažejo za zelo problematična. Prevečkrat zgorevajo s premalo kisika, pri prenizkih temperaturah, ter v slabo vzdrževanih, nekvalitetnih in običajno premočnih kotlih. Rešitve so enostavne, Treba je zagotoviti redno vzdrževanje vseh elementov ogrevalnega sistema. Še boljša inačica je zamenjava zastarelih kotlov z novejšimi, pri čemer si lahko pomagamo s krediti ali subvencijami Eko sklada-predvsem pa tako, da pravilno kurimo.

   Trdni delci PM 10 in PM 2.5

   Trdni delec (PM) je izraz za prah velikosti manj kot 10 mikrometra. Kot aerosol je v obliki vodne kapljice, v kateri je ujet trden ali tekoč delec. V veliki večini je glavna komponenta delcev ogljik, nanj se vežejo primesi, kot so kovine, organska topila ali ozon. Zdravju najbolj škodljivi so delci premera 10 (PM10) in 2.5 (PM2.5) um. Sestava in velikost delcev je odvisna od izvora. Večji delci se zadržujejo v atmosferi nekaj ur, medtem ko manjši ostanejo v atmosferi več tednov in se navadno »sperejo« iz atmosfere šele s padavinami. Delci so naravnega ali antropogenega izvora (energijski objekti, promet, industrija, kurišča). Delci vplivajo na zdravje ljudi, na klimo, vidnost in podobno.

   Odgovorno do okolja

   Informacije o zmanjševanju PM 10 so za obrtnike pomembne iz več vidikov. Kot uporabniki ogrevalnih sistemov lahko z rednimi vzdrževanjem zmanjšajo njihov vnos v atmosfero. Kot strokovnjaki ali »navadni« občani lahko veliko naredijo z obveščanjem in osveščanjem. Največ pa lahko prispevajo obrtniki, ki so vključeni v gradnjo, montažo ali vzdrževanje stavb. Pri gradnji in montaži se odpadkov (cementne vreče, PVC embalaža, stiropor, olja itn.) ne sežiga na gradbišču, temveč se jih odpelje v komunalni zbirni center. Tja sodijo tudi vsi ostali odpadki. Ključni pa so monterji kurilnih naprav in dimnikarji. Predvsem na njih je, da stranke naučijo pravilnega kurjenja. Praksa kaže, da ni dovolj samo povedati ali prebrati navodila. Potrebno je pokazati. Inštalaterji seveda vedo, kako se kuri pri gornjem ali spodnjem izgorevanju polen ali kako se regulira dovod zraka. Uporabniki pa tega ne vedo. Najbolje je, da inštalater to prvič pokaže, potem pa stranke to naredijo še same. Zadovoljstvo nad rezultatom bo obojestransko, predvsem pa ne bo obremenjevanja zraka, tudi izkoristki bodo večji. Dimnikarji pa so tisti, ki vidijo kurilne naprave v času delovanja. Zelo jasno se namreč vidi, kateri kotel deluje optimalno, kateri pa je »zapacan«. Predvsem lastniku slednjega je potrebno pokazati učinkovit način kurjenja, običajno tudi opozoriti, da kotel ni smetnjak ali sušilnik mokrih polen.

   Česa ne kurimo

   Les je res ekološko gorivo, a pri slabem izgorevanju onesnažuje zrak. Zato ima z delci, benzenom, policikličnimi aromatski ogljikovodiki, formaldehidi, ogljikovim monoksidom itd. velik negativen vpliv na zdravje ljudi. Emisije so zelo odvisne od načina delovanja kurišča. Pri običajnem obratovanju se lahko tudi 10-krat večje kot pri idealnih kurilnih razmerah, pri slabih pa kar 100-krat višje. Tako je razpon emisij iz kurišča na les od manj kot 20mg/Nm3 do več kot 5000mg/Nm3. Od načina izgorevanja lesa je odvisna količina emisij ter sestava delcev in s tem škodljivost. Kotel na polena- ta je najbolj problematičen-ni smetnjak, zato vanj ne sodi moker les in odpadki, ki vsebujejo lepila, barve, impregnacijska sredstva (vezane plošče, iverke), barvan ter impregniran les (železniški pragovi, električni drogovi). Prav tako ne razna plastika, kuhinjski odpadki, odpadna motorna in mazilna olja ali masti. Časopisni in revijalni papir vsebujejo kisline in težke kovine, zato izhajajo pri zgorevanju v okolje v obliki fenolov, formaldehidov ter dioksinov.

   Dokazi dobrega kurjenja

   Najbolj enostaven in očiten je bel dim na izstopu iz dimnika. Bolj ko je neviden, boljše je zgorevanje. Pravilnost kurjenja nam potrdijo tudi notranje površine kotla in dimnika, ki so čiste, suhe in brez oblog. Kurjenje kotlov za centralno ali peči za lokalno ogrevanje zahteva nekaj izkušenj in praktičnega znanja.

   Največkrat se v kurišče naloži preveč polen. Ogenj se ne more razgoreti, zato se sproščajo velike količine dima. Ko je temperatura v kotlu dosežena, regulator vleke zapre loputo za dovod zraka, zgorevanje je pri tem slabo, v kotlu gorivo tli (se«paca«), izloča se katran. V takem dimu je velika količina ogljikovega monoksida in neizgorelega vodika, zato so izgube energije tudi do 70%V toplejših obdobjih naložimo v kurišče samo četrtino polen, saj je bolje nalagati večkrat po malem.Premočni kotli imajo slab izkoristek.Nizka temperatura dimnih plinov pod 150 stopinj in temperatura ogrevane vode pod 60 stopinj pomeni kondenzacijo vlažnih dimnih plinov na stenah kotla. Žveplo v polenih izgoreva v žveplov dioksid in z vlago tvori žvepleno kislino, ki razjeda stene kotla. Dimni plini morajo zapuščati kotel s temperaturo nad 150 stopinj.Zgorevanje polen potrebuje kisik, zato moramo zagotoviti dovod svežega zraka do kurišča.

   Bojan Žnidaršič, udika
   Energetski svetovalec

   Vir: Obrtnik letnik XLI, št. 3, marec 2012

   Emisije iz kurilnih naprav so vir zdravju škodljivega onesnaženja zraka s PM10

   Vir: http://www.mkgp.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6802/

   Ljubljana, 7. 10. 2013 – V času kurilne sezone se v Sloveniji pogosto srečujemo s preseganji mejnih vrednosti PM10 v zunanjem zraku, ki jih je zaradi zaščite zdravja ljudi določila EU. Trdni delci, manjši od 10 mikronov, so eno od onesnaževal, ki ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal.

   Do preseganj dnevne mejne koncentracije delcev PM10 prihaja izključno v zimskem obdobju leta. Vzrok za povišane koncentracije delcev so poleg emisij iz prometa in industrije predvsem emisije iz individualnih kurišč, svoje pa prispeva tudi meteorologija. V zimskem času prevladujejo v Sloveniji šibki vetrovi in stabilna atmosfera, kar ustvarja zelo neugodne razmere za razredčevanje emisij v zunanjem zraku.

   Tanja Bolte je povedala, da evropska zakonodaja nalaga državam članicam, da sprejmejo načrte za zniževanje koncentracij PM10 za območja, kjer so prekoračene dnevne mejne vrednosti ravni PM10 v zunanjem zraku. V njih so opredeljeni ukrepi, s katerimi je mogoče na tem območju zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi iz Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Slovenija bo te načrte za Celje, Novo mesto, Mursko Soboto, Kranj, Ljubljano, Maribor in Zasavje zaključila do konca letošnjega leta.

   Pri pripravi načrtov in njegovem uresničevanju so določene prioritete glede na vire emisij in ukrepe, ki bodo čim več prispevali k boljšemu zraku, in sicer:

   • toplotna izolacija stavb,
   • širitev daljinskega ogrevanja ter povečanje odvzema iz sistema,
   • prehod na trajnostno mobilnost,
   • izboljšanje mestnega potniškega prometa,
   • uvajanje vozil z motorji z manjšimi emisijami, motorji na stisnjen zemeljski plin in električnih vozil zlasti komunalnih vozil in vozil javnih gospodarskih služb ter koncesionarjev.

   Nacionalna sredstva za sofinanciranje programov ukrepov nameravamo zagotoviti v programih Evropske kohezijske politike 2014-2020 in iz naslova Podnebnega sklada RS. Pri tem bo potrebno upoštevati javnofinančno situacijo, pravila Evropske kohezijske politike in sodelovanje lokalnih skupnosti pri pripravi in izvedbi Odloka in programa ukrepov. Ukrepi bodo sofinancirani v občinah, kjer bodo sprejeti Odloki o načrtih za kakovost zraka in programi ukrepov.

   Mag. Vito Lojk je spomnil na pomen pregledovanja in čiščenja malih kurilnih naprav in z njimi povezanih dimnih vodov, zračnikov in pomožnih naprav, odstranjevanja katranskih oblog in izvedbe protikorozijske zaščite, pregledovanje in čiščenje zračnikov ter izvajanje meritev obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz malih kurilnih naprav. Gre za storitve, ki jih opravljajo dimnikarji. Na večini malih kurilnih napravah je potrebno opraviti te storitve vsaj enkrat letno, pri kurilnih napravah na trdno gorivo pa potrebno pogostejše čistiti:

   • kurilne naprave na tekoča in plinasta goriva do 50 kW, ki redno obratujejo, je potrebno čistiti 1x v kurilni sezoni.
   • male kurilne naprave na biomaso z manj kot 20 % toplotnimi izgubami z dimnimi plini je potrebno čistiti 2x v kurilni sezoni
   • kurilne naprave na trdna goriva do 50 kW, ki imajo več kot 20 % toplotnih izgub z dimnimi plini in redno obratujejo, je potrebno v primorskih občinah očistiti 3x, v vseh ostalih delih Slovenije pa 4x v presledkih najmanj dveh mesecev.

   Strošek opravljenih dimnikarskih storitev je odvisen od vrste goriva in znaša od 19,5 EUR za enostavne kurilne naprave, do 45 EUR z DDV za centralne kurilne naprave z vključenimi vsemi predpisanimi storitvami: pregledom, čiščenjem in meritvami.

   Vito Lojk je omenil tudi vzpostavitev državne evidence malih kurilnih naprav in storitev, opravljenih na teh napravah, iz katere bomo dobili tudi podatke za načrtovanje ukrepov za zmanjšanje emisij iz kurilnih naprav.

   Opozoril pa je tudi na skrajno previdnost pri zamenjavi gorilnikov na obstoječih kurilnih napravah s peletnimi gorilniki. Administrativni nadzor peletnih gorilnikov so letos poleti opravili tudi na tržnem inšpektoratu. Rezultati niso vzpodbudni, si jih pa lahko ogledate na njihovi spletni strani. Tovrstne zamenjave lahko še dodatno prispevajo k onesnaženju okolja tudi s škodljivimi emisijami prahu – predvsem zaradi kvalitete goriva, o čemer je med drugim spregovorila dr. Nike Kranjc, vodja Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko v Gozdarskem inštitutu Slovenije.

   Število gospodinjstev, ki za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode uporabljajo les, iz leta v leto narašča, saj je postala raba lesa za ogrevanje v zadnjih letih cenovno ugodnejša od rabe fosilnih goriv. V te namene porabimo leto več kot 1.400.000 m3 lesa, predvsem lesnih peletov. V primerjavi s prostorom, potrebnim za skladiščenje polen ali sekancev, je za pelete potreben manjši skladiščni prostor, tudi kurilna naprave so sorazmerno majhne, enostavna pa je tudi njihova raba v sobnih pečeh, ki se pogosto uporabljajo kot dopolnilni vir ogrevanja.

   Dr. Nike Kranjc je povedala, da so na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli analizo proizvajalcev pelet v Sloveniji, ki je pokazala, da je v letu 2012, v Sloveniji pelete proizvajalo 17 proizvajalcev, proizvedli pa so več kot 90.000 ton pelet. Rezultati analize kakovosti lesnih pelet, ki so jo izvedli vzporedno, so bili zaskrbljujoči. Le slaba petina vzorcev je ustrezala najvišjemu kakovostnemu razredu.

   Kakovostna lesna goriva, pravilno uporabljena v sodobnih napravah, zmanjšujejo emisije prašnih delcev in drugih zdravju škodljivih onesnaženj, pa tudi stroške ogrevanja, vzdrževanja ter servisiranja kurilne naprave in dimnika.

   Pri kurjenju odsluženega lesa, proizvodov in ostankov iz lesnopredelovalne industrije moramo biti previdni, saj ne sme vsebovati težkih kovin ali halogeniranih organskih sestavin, ki izvirajo iz uporabe lesnih zaščitnih sredstev ali premazov.

   Tudi odpadke je, brez izjeme, prepovedano kuriti.

   Matjaž Malovrh iz svetovalne mreže ENSVET je povedal, da se nanje obrne ogromno lastnikov predvsem starejših družinskih hiš, ki želijo manjši strošek ogrevanja, zlasti s prehodom na kurilno napravo na lesno biomaso. Povedo jim, da je potrebno preveriti ustreznost izbora takšne naprave glede na okolje oziroma lokacijo stanovanjske stavbe. Izbor tehnologije mora izhajati izključno iz kriterija visoke energijske učinkovitosti naprave in ustreznih okoljskih karakteristik obratovanja. Pri višjem investiranju v takšne sodobne sisteme nam ob ustreznem izboru naprave lahko pomaga tudi nepovratno sofinanciranje. Vgradnjo nove naprave ali zamenjavo iztrošene obstoječe mora načrtovati strokovnjak, ki s korektnim dimenzioniranjem zagotovi, da bo nova kurilna naprava prilagojena potrebam stavbe. V preteklosti so se namreč preveč pogosto uporabljale naprave, ki so lahko s svojo kapaciteto presegale dejanske potrebe stavbe tudi za faktor 2 do 3, kar se je odražalo na slabši energijski učinkovitosti teh sistemov ter na nepotrebnem dodatnem obremenjevanju okolja.

   Dodatne informacije

   glede priprave lesa kot goriva, izbire kurilnih naprav in kurjenja ipd. je možno dobiti tako neposredno pri proizvajalcih kot tudi v strokovni literaturi, objavah na številnih spletnih straneh itd. Informacije o lastnostih lesa kot goriva, pripravi drv, kurjenje z drvmi v malih kurilnih napravah do 50 kW itd. si lahko preberete tudi na naši spletni strani. Nabor peči, ki so okoljsko sprejemljive, je objavljen na EKO skladu. Nekaj povezav najdete na naslednjih naslovih:

   KAKO SE ODLOČITI ZA PRAVEGA PROIZVAJALCA OZIROMA PONUDNIKA PELET
   http://www.gozdis.si/raziskovalna-dejavnost/oddelki/oddelek-za-gozdno-tehniko-in-ekonomiko/
   https://www.facebook.com/gisgte

   1. Barva pelet ne pove veliko o sami kakovosti pelet.
   2. Edina lastnost, ki jo lahko sami ocenimo, je mehanska obstojnost – delež finega prahu in zdrobljenih pelet na dnu vreče kaže na manjšo mehansko obstojnost pelet.
   3. Oznaka, da ima proizvajalec certifikat (npr. ENplus), zagotavlja, da ima proizvajalec vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti in da je kontroliran s strani neodvisnih institucij. Torej je večja verjetnost, da bo kakovost pelet ustrezala kakovostnem razredu, navedenem na embalaži.
   4. Čeprav ni obvezno navajanje posameznih parametrov kakovosti pelet na embalaži, se odločite raje za ponudnika, ki navaja več osnovnih podatkov, predvsem pa tudi podatek o poreklu pelet in samem proizvajalcu.
   5. Vsi lesni peleti ne glede na drevesno vrsto imajo podobno zgorevalno toploto Hs (prej zgornja kurilna vrednost), kurilnost se razlikuje predvsem zaradi vsebnosti vode. To neposredno dokazuje, da med drevesnimi vrstami ter lesom in skorjo ni pomembnih razlik.
   6. Gostota nasutja je pomembna predvsem zaradi volumna, ki ga zavzemajo 15 kg vreče, saj pomeni nižja gostota nasutja večji volumen 15-kg vreč. In obratno, masa v vreči je lahko nižja od tiste, ki je navedena.
   7. Kakovost pelet naj bo prilagojena zahtevam proizvajalca kotla. V kolikor je zahtevana kakovost pelet A1, potem je smiselno poiskati ponudnika, ki zagotavlja tako kakovost. Najbolj lahko zaupamo tistim, ki imajo s strani neodvisnih inštitucij podeljen certifikat o kakovostnem razredu po evropskem standardih.
   8. Cena ne sme biti glavno oziroma edino vodilo pri nakupu.
   9. Če se odločamo za novega ponudnika pelet, ki ga še ne poznamo, je smiselno najprej preveriti podatke na internetu in nato kupiti manjšo količino pelet ter spremljati delovanje kotla (količina pepela, proizvedena toplota …) in šele nato kupiti zaloge pelet za daljše obdobje (celo kurilno sezono).
   10. Nabavo pelet za kurilno sezono je smiselno opraviti v spomladanskih mesecih, ko so cene lesnih pelet praviloma najnižje. Povprečna cena 15-kilogramske vreče pelet, vključenih v našo analizo, je bila 3,9 €, pri tem je bila najvišja cena 4,92 €, najnižja pa 3,42 €.

   Katalog proizvajalcev polen in sekancev

   Nasveti za pripravo drv

   Zgorevanje lesa v malih kurilnih napravah

   POGOSTA VPRAŠANJA

   »Ali tudi jaz potrebujem dimnikarja?«

   Ali tudi vi sodite med tiste uporabnike v Sloveniji, ki odklanjajo dimnikarske storitve? Ali kljub večstoletni tradiciji dimnikarske službe ne verjamete ali ne veste, da so dimnikarske storitve nujno potrebne za preprečevanje dimniških požarov in zastrupitev zaradi izhajanja dimnih plinov kot posledice pomanjkljivosti kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav? Za vas smo pripravili nekaj odgovorov na najpogostejše razloge za odklanjanje dimnikarskih storitev. Podrobnejša pojasnila ter vsi podatki o obvezni državni dimnikarski službi so vam na voljo tudi na spletni strani MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR.

   • Za mojo peč povsem zadostno poskrbi serviser!

   To ne drži. Dimnikar je po zakonu dolžan nadzorovati delovanje vaše peči, izmeriti emisije, ob tem pa pregledati tudi vse komponente in preveriti pogoje delovanja kurilne, dimovodne in prezračevalne naprave. Dimnikar skrbi za nadzor, preventivo, varnost in učinkovito rabo energije. Serviser opravi servis v terminih, ki jih določuje proizvajalec kurilne naprave ali v primeru drugih napak. Prav tako pa serviser oz./in/ali monter odpravlja pomanjkljivosti, na katere je dolžan opozoriti licenčno dimnikarsko družbo – izvajalca dimnikarske službe.

   • Svoj dimnik čistim sam.

   Če niste po poklicu dimnikar in, če poklica redno ne opravljate, zelo verjetno nimate prave delovne opreme ali zaščitne opreme niti znanja za strokovno čiščenje dimnika. Že pred stoletji so se izvajalci dimnikarskih storitev posebej izobraževali in tako je tudi danes. V medijih dnevno lahko spremljamo poročila o izbruhih dimniških požarov zaradi nestrokovno očiščenih dimnikov. Pri delovanju peči vas lahko presenetijo saje, ki se nepričakovano vnamejo, nevarne emisije, pri čiščenju pa se lahko tudi poškodujete. Za ohranitev varnosti, zdravja in premoženja vas, vaše družine in sosedov vam priporočamo, da za vaše dimnike tako kot tudi za peči in zračnike poskrbijo dimnikarji. Dimnikar pri svojem delu spremlja stanje dimnika in opozarja na nepravilnosti, ki ogrožajo varnost. Dokument, ki ga izda dimnikar je pomemben tudi za zavarovalnice in druge postopke.

   • V stanovanju nimam peči in ogrevam se na toplovod, torej dimnikar pri nas nima nobenega opravka.

   To ne drži. Četudi v vašem stanovanju ni peči, pa ima stavba zračnike, za katere je zelo pomembno, da so čisti in prehodni. Dimnikarji v njih očistijo prah, pajčevino, živalske iztrebke, smeti, itd., s čimer se zagotavlja sanitarna varnost, ugodje bivanja, zračnost prostorov (vpliv na zdravje) ter požarna varnost. Dimnikarji morajo po zakonu 1x letno pregledati oz. očistiti vaše zračnike in na vsake 3 leta, rezervne dimnike, ter s tem preveriti stanje dimnika, preprečiti samovžig ter paziti na morebitne nove aktivnosti na dimnikih (pomembno zlasti za večstanovanjske stavbe). Rezervni dimniki so namenjeni uporabi v primeru elementarnih ali drugih nesrečah, energetski krizi, ekonomski krizi (cena goriva je vse dražja) oz. če bi iz kakršnih koli drugih razlogov v stanovanju zakurili na trdno gorivo.

   • Imam detektor ogljikovega monoksida, tako da je za varnost poskrbljeno.

   Detektor CO vas lahko na nevarnost opozori in tako morda prepreči najhujše. Noben detektor pa niti ne preprečuje niti ne odpravlja nevarnosti. Zelo pomembno je, da detektor CO resnično uporabljate samo v skladu z navodili in skrbite za njegovo brezhibno delovanje. Ob tem pa zagotovite tudi izvedbo dimnikarskih storitev. Redni pregledi, čiščenje, meritve emisij ter učinkovito odpravljanje pomanjkljivosti so najboljše jamstvo za varno uporabo vaše kurilne naprave. Redno izvedene dimnikarske storitve vas varujejo tudi pred dimniškimi požari, pred izhajanjem drugih nevarnih snovi, pripomorejo k učinkovitejši rabi energije in manj onesnaženemu okolju.

   • Pred kratkim sem kupil/a nov plinski grelnik, ki ga je po montaži zagnal pooblaščeni serviser, zato dimnikarja nisem poklical/a.

   Če se z dimnikarjem niste posvetovali že pred/ob montaži oz. projektiranju, je po instalaciji nove peči zadnji trenutek, da dimnikar pregleda njegovo delovanje in pogoje obratovanja. Opraviti je potrebno PRVI PREGLED. To je še zlasti pomembno tudi v primeru, če ste namestili nova, zrakotesna okna in vrata, pregradili prezračevalno rešetko, kupili nov sušilni stroj ali novo močnejšo napo (ki je blizu peči – v istem ali povezanem prostoru) ali ste na kakršen koli drug način spremenili tlačne pogoje v svojem domu. Za vašo varnost je zelo pomembno, da grelnik v vašem domu varno obratuje. Čim prej pokličite dimnikarja in poskrbite za zdravje in varnost vas ter vaših najbližjih.

   • Imam novo kurilno napravo, nov dimnik, spremenil/a sem vrsto goriva za ogrevanje, itd. Kaj naj storim?

   Prosimo, da o vsem tem obvestite dimnikarsko službo, da opravi PRVI PREGLED in novo stanje zavede v EVIDENCO KURILNIH NAPRAV.

   • Prigradil/a sem peletni gorilnik na kurilno napravo, namenjeno uporabi tekočega oz. plinastega goriva.

   »Če se kurilne naprave ne uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca, kot je bilo določeno ob prodaji kurilne naprave ali naknadno pridobljenih navodil proizvajalca, potem dimnikar ne more prevzeti odgovornost za vgrajeni sklop kotel – gorilnik. Odgovornost prevzame tisti, ki je tako kombinacijo vgradil. Seveda pa posledice glede omejitev uporabe take naprave nosi uporabnik storitev dimnikarske službe.« Citat dopisa MKO št. 012-6/2006-MOP/39; 15.4.2013

   • Dodatno peč uporabljam samo občasno, zato je nisem prijavil/a dimnikarskemu podjetju.

   Neprijavljene kurilne naprave, posebej na trdna goriva, so pogost razlog za dimniške požare. Pri pečeh, s katerimi ne kurite pogosto, se zaradi neredne uporabe nalaga še več oblog v dimnike, kurilne naprave niso redno očiščene, zgorevanje je slabše itd. Vaš dimnikar bo za vašo peč ustrezno lahko poskrbel le, če bo vedel zanjo.

   • Mislim, da je pregledovanje peči preveč prepogosto.

   Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev v kurilni sezoni je zakonsko predpisana in temelji na dolgoletnih izkušnjah na tem področju. Z upoštevanjem predpisov se torej zagotavlja ustrezna varnost. Vse naprave je treba pregledati 1 x letno, pogostost čiščenja pa je pri t.i. malih kurilnih napravah (do 50 kW- te so običajne v gospodinjstvih) odvisna od vrste goriva: peči na trdna goriva je treba čistiti 4x v sezoni, na biomaso 2x, na tekoče in plinasto gorivo 1x, pri slednjih je treba tudi 1x v sezoni izvesti meritve dimnih plinov.

   • Nihče me ne more prisiliti, da izvajam dimnikarske storitve.

   Dimnikarska služba je po zakonu obvezna, saj neizvajanje dimnikarskih storitev z veliko verjetnostjo slej kot prej pomeni nesrečo, katere posledica je najmanj materialna škoda, če ne še kaj hujšega. Zato so dimnikarska podjetja dolžna uporabnike, ki te storitve odklanjajo, prijaviti na inšpekcijo, ta pa vas lahko tudi kaznuje.

   ZA VAROVANJE ZDRAVJA, PREMOŽENJA IN OKOLJA VSI POTREBUJEMO DIMNIKARJA!

   Vendar pa dimnikarji lahko za vašo varnost poskrbijo le, če vi pri tem sodelujete. Zato vas pozivamo, da dimnikarske storitve ne odklonite. Vabimo vas, da nas čimprej pokličete in se dogovorite za pregled in izvedbo dimnikarskih storitev.

   Tehnične smernice, predpisi in standardi za vgradnjo ter obravnavo kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

   Povezava do spletne strani Zakona o dimnikarskih storitvah.

   Dosedanji predpisi, ki se tudi še naprej uporabljajo, so:

   Pravila stroke in stanje tehnike – Sekcija dimnikarjev pri OZS

   Seznami predpisov in tehničnih smernic:

   Posodobljeno Februarja 2013

   CENIK

    
   Cenik dimnikarskih storitev
   Uradni list Republike Slovenije št 48 / 8.9.2017 / stran 6601Cenik velja s 1.2.2018
    
   Zap.
   št
   VRSTA STORITVECena na
   uro €
   Neto cenaCena z DDV € 
   1pregledovanje malih kurilnih naprav do 50kW 
   1.1.prvi pregled kurilne in dimovodne naprave29,0076,3793,17 
   1.2.redni pregled kurilne in dimovodne naprave33,008,2510,07 
   1.3.izredni pregled kurilne in dimovodne naprave33,00po por. času ²40,26€/ura 
   1.4.kontrola potrebe čiščenja (11-20 min) po por. času ²33,0011,0013,42 
   2pregledovanje malih kurilnih naprav nad 50kW  
   2.1.prvi, redni, izredni pregled33,00po por. času ²40,26€/ura 
   3čiščenje malih kurilnih naprav do 50kW (uporablja se tista norma, ki je za uporabnika ugodnejša) 
   3.1.redno mehansko čiščenje dimovodne naprave31,4813,1216,01 
   3.2.redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na tekoče gorivo26,9919,7924,14 
   3.3.redno mehansko čiščenje male kurilne naprave na trdno gorivo32,9919,7924,14 
   3.4.redno mehansko čiščenje dimovodne in male kur. nap. na tekoča in trdna goriva33,0016,4031,54 
   3.5.redno mehansko čiščenje male uplinjevalne kurilne naprave na trdno gorivo18,5619,8024,16 
   3.6.redno mehansko čiščenje dimovodne in male uplinjevalne kur. nap. na trdno gorivo26,0032,5039,65 
   4čiščenje malih kurilnih naprav nad 50kW 
   4.1.redno mehansko čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave33,00po por. času ²40,26€/ura 
   5izredno in generalno čiščenje malih kurilnih naprav, ki se izvaja mehansko ali kemično 
   5.1.izredno in generalno čiščenje dimovodne naprave, male kurilne naprave, ki se
   izvaja mehansko ali kemično
   33,00po por. času ²40,26€/ura
   6meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na tekoče in plinasto gorivo 
   6.1.Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini32,2315,5819,01 
   7meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah do 50kW na trdo gorivo 
   7.1.Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini33,0033,0040,26 
   8meritve emisij snovi z dimnimi plini na malih kurilnih napravah nad 50kW 
   8.1.Prve, občasne, izredne meritve emisij snovi z dimnimi plini33,00po por. času ²40,26€/ura 
   9informiranje uporabnika dimnikarskih storitev 
   9.1.informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih
   naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav
   33,003,854,70 
   10odstranjevanje katranskih oblog 
   10.1.odstranjevanje katranskih oblog, ki se jih ne odstrani z rednim čiščenjem malih
   kurilnih naprav in se izvaja mehansko, kemično, z izžiganjem ali drugimi postopki
   33,00po por. času ²40,26€/ura 
   11dela ki se ne izvajajo pri uporabniku 
   11.1.obdelava evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega
   uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku ³
   2,960,991,21 
   ¹ Znesek za izvedene dimnikarske storitve se izračuna tako, da se zmnoži cena izvajanja dimnikarskih storitev na časovno enoto (uro)
   in normativno število časovnih enot dela dimnikarskih storitev, izraženo v minutah.
    
   ² Obračuna se najmanj 10 minut nato pa vsakih začetih 10 minut dela pri uporabniku. 
   ³ Časovni normativ za obdelovanje evidence in opravljanje administrativnih postopkov za posameznega uporabnika dimnikarskih storitev, ki se ne izvajajo pri uporabniku, je 20 minut na leto in se uporabniku dimnikarskih storitev obračuna ob prvi opravljeni dimnikarski storitvi na začetku kurilne sezone. 
   Škofja Loka, 31.1.2018

   Cenik v .pdf obliki je na voljo na tej povezavi.

   Dimnikarstvo Gorenjska, Škofja loka, zamenjava dimnikarja dimko 011

   OBRAZCI

   Zahtevek za prvi pregled lahko uporabnik/izvajalec vloži:

   • na naslov podjetja: DIMKO, podjetje za dimnikarske storitve, d.o.o., Škofja Loka;
   • preko fax-a: 04 515 30 09, ali
   • podpisanega in skeniranega preko e-naslova: termin@dimko.si ali info@dimko.si.

   Po oddaji zahtevka vas obišče naš operativni tehnik, po izpolnitvi zahtev bomo napravo vpisali v evidenco naprav.

   Po opravljenem pregledu dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je v primeru neskladij zapisano Opozorilo o odpravi pomanjkljivosti, določen je tudi rok za njihovo odpravo. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, ki je v Uredbi omejen na maksimalno 60 dni, je uporabnik dolžan o tem obvestiti dimnikarsko službo, ki odpravo pomanjkljivosti preveri. Ko je vgradnja izvedena pravilno in ustrezno ter so zagotovljeni vsi pogoji z vidika požarne okoljske in zdravstvene varnosti, dimnikarska služba izda Poročilo o prvem pregledu, v katerem je navedeno, da so naprave vpisane v evidenco – kataster naprav. Kurilna naprava, ki ni vpisana v evidenco – kataster naprav, v skladu z Uredbo ne sme obratovati.

   POMEMBNO – STANUJEM V VEČSTANOVANJSKEM OBJEKTU

   Poleg vsega zapisanega v prejšnjem odstavku je pomembno, da je pri vgradnji kurilnih naprav v večstanovanjskih objektih potrebno zahtevku za prvi pregled priložiti tudi Soglasje lastnikov oz. solastnikov v več stanovanjskih objektih v primeru da gre za uporabo kurilnih naprav pri skupnih dimovodnih in prezračevalnih napravah. Dimovodne in prezračevalne naprave v večstanovanjskih objektih spadajo pod skupne gradbene elemente, ki so v solastnini vseh etažnih lastnikov, sled tega je v skladu s Stanovanjskim zakonom in Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb potrebno pridobiti vsaj 75% soglasje vseh ostalih etažnih lastnikov v stavbi. V sled navedenega in tehničnih zahtev, ki pogojujejo uporabo skupnih dimovodnih naprav mora uporabnik zagotoviti soglasje vseh tistih sostanovalcev v bloku, ki mejijo na omenjeno dimovodno napravo v vertikali (skupni dimnik).

   Preveritev zahtev pri prvem pregledu:

   • ali so kurilna naprava, dimni vodi in prezračevanje izvedeni skladno z navodili proizvajalca, zahtevami v načrtu oz. ali ustrezajo tehničnim predpisom,
   • ali so bili ob vgradnji naprav upoštevani vsi relevantni zakonski predpisi, navodila proizvajalca ter zadnje stanje tehnike – standardi,
   • ali pri normalni uporabi naprav ni nevarnosti za požar ali zastrupitev z dimnimi plini,
   • ali je omogočen normalen/ustrezen dostop do naprav za vzdrževanje, servisiranje in pregledovanje,
   • ali so zagotovljeni ustrezni kurilno-tehnični pogoji za pravilno zgorevanje goriva (učinkovita raba energije in varovanje okolja) in
   • vpis naprav v kataster naprav.

   Sprememba termina

   Skladno z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. L. RS, št. 129/2004 z dne 3.12.2004) mora licenčna dimnikarska družba namero opravljanja storitev dimnikarske službe najaviti uporabniku storitev dimnikarske službe vsaj 7 dni pred začetkom storitev.

   Licenčna dimnikarska družba najavi opravljanje storitev dimnikarske službe pisno, z obvestilom, objavljenim v skupnih prostorih uporabnikov stavbe, ali na krajevno običajen način z objavo v medijih, oglasnih deskah občine ali krajevne skupnosti ali, če se tako dogovori z uporabnikom storitev dimnikarske službe, tudi ustno z neposrednim sporočilom.

   Uporabnik storitev dimnikarske službe ima pravico, da v dogovoru z licenčno dimnikarsko družbo prestavi najavljeni čas opravljanja storitev dimnikarske službe, vendar za največ štirinajst dni in ne več kot dvakrat.

   Najavljeni termin lahko spremenite tako, da:

   • pokličete na telefonsko št. 04 515 30 08
   • pošljete SMS na 030 400 466
   • pošljete obvestilo na elektronski naslov termin@dimko.si
   • pošljete obvestilo po navadni pošti na naslov: Fužinska ulica 8, 4220 Škofja Loka