Gospodarsko pravo, dedovanje, delovna razmerja – Odvetniška družba Družba in Javne Storitve, Obrt in Storitve

Gospodarsko pravo, dedovanje, delovna razmerja

Odvetniška družba
Ferfolja, Ljubič, Bauk o.p., d.o.o.

 

Odvetništva ne jemljemo zgolj kot običajen poklic, za katerega je dovolj biti strokoven, natančen in ažuren. Odvetništvo je za nas poslanstvo, za opravljanje katerega osnovnim kompetencam dodajamo še dobro mero osebnega poguma, neodvisnosti in častnosti ter tako skušamo prispevati svoj delež k bolj pravni in pravičnejši družbi.

Vsi smo člani Odvetniške zbornice Slovenije. Pri svojem delu zagotavljamo visok nivo strokovnosti. Uporabljamo internet in elektronsko pošto, kar nam omogoča odlično informiranost in hitro odzivnost. Naša družba je vpisana tudi v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino in evropskem uradu za intelektualno vsebino.
Z našo pisarno lahko kontaktirate tudi v angleškem, nemškem, italijanskem, hrvaškem in srbskem jeziku.

Naši odnosi s strankami temeljijo na prijaznosti, zaupanju, spoštovanju in potrpežljivosti, kar zagotavlja uspešno sodelovanje.

 

STORITVE

 • Gospodarsko in Civilno pravo
  • Gospodarsko in civilno pravo je področje prava, s katerim se posameznik dnevno srečuje in vstopa v razna obligacijskopravna in druga razmerja.
 • Kazensko pravo
  • Kazensko pravo je celota pravnih pravil in pravnih načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in kazenske sankcije.

 • Delovno pravo
  • Delovno pravo ureja področje odnosov v katere vstopajo, z različnih pozicij moči, na eni strani delavci na drugi pa delodajalci.
 • Družinsko pravo
  • Družinsko pravo ureja temeljna načela in pravila glede osebnih stanj posameznika od njegovega rojstva do smrti.

 • Upravno pravo
  • Upravno pravo ureja področje v katerem nasproti posamezniku, ki uveljavlja neko svojo pravico , vedno stoji državni upravni organ.
 • Pravo intelektualne lastnine
  • Pravo intelektualne lastnine zagotavlja varstvo pravic posameznika in gospodarskih družb pred neupravičeno uporabo, oz. zlorabo njihovih patentov modelov in znamk.

PONUDBA-PODJETJA

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Gospodarsko in civilno pravo

Na področju gospodarskega prava svetujemo gospodarskim družbam, gospodarskim združenjem, zadrugam, zavodom in posameznikom. Naše storitve obsegajo svetovanje pri ustanavljanju gospodarskih ...

Gospodarsko in civilno pravo

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Na področju gospodarskega prava svetujemo gospodarskim družbam, gospodarskim združenjem, zadrugam, zavodom in posameznikom. Naše storitve obsegajo svetovanje pri ustanavljanju gospodarskih subjektov, pripravi vseh vrst pogodb in pri urejanju upniško – dolžniških razmerij.

Na področju civilnega prava nudimo pravno svetovanje v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, pri urejanju lastništva nepremičnin, dednih postopkih ter uveljavljanju vseh vrst odškodninskih zahtevkov do zavarovalnic, gospodarskih družb in posameznikov.

 

PODROČJA:

• sestava vseh vrst civilnih in gospodarskih pogodb
• ustanavljanje gospodarskih družb
• urejanje spremembe v sodnem registru
• priprava spremembe družbenih pogodb
• zastopanje in svetovanje strankam v stečajnih postopkih
• sestava odškodninskih zahtevkov in zastopanje pred zavarovalnicami
• sestava odškodninskih tožb
• zastopanje pred sodišči v odškodninskih sporih
• priprava kupoprodajnih pogodb za nepremičnine
• priprava najemnih pogodb
• zastopanje v posestnih sporih
• pravno svetovanje in zastopanje pri delitvi nepremičnin
• sestava pogodb o ustanovitvi hipoteke
• vpisi v zemljiško knjigo
• sestava oporok in dednih pogodb
• zastopanje v zapuščinskih postopkih
• pravde v zvezi z zapuščino
• sodne izterjave dolgov
• sodne izterjave preživnine
• zastopanje dolžnikov
• zastopanje upnikov
• ugovori v izvršilnem postopku
• urejanje meja
• razdružitev solastnine
• drugi nepravdni postopki

 

PREBERI VEČ

 

 

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Kazensko pravo

Kazensko pravo, je področje prava v katerem se posameznik, ko se znajde v tovrstnih postopkih, ne glede na njegov družbeni, ...

Kazensko pravo

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Kazensko pravo, je področje prava v katerem se posameznik, ko se znajde v tovrstnih postopkih, ne glede na njegov družbeni, ekonomski in siceršnji status, gotovo počuti najbolj ogroženega in nemočnega, pogosto pa tudi vnaprej obsojenega, vsaj s strani javnosti, če že ne s strani sodišča. Vsakemu takemu posamezniku odvetniki zagotavljamo v polni meri zavzeto obrambo, ki je edino zagotovilo doslednega uveljavljanja ustavnega načela domneve nedolžnosti in s tem vzpostavitve njegovega enakovrednega položaja v kazenskem postopku, kjer mu nasproti stoji država z vsem svojim represivnim aparatom, pa tudi javnost z vnaprejšnjimi sklepanji o njegovi krivdi.

PODROČJA:

 • zastopanje obdolžencev v fazi preiskave
 • zastopanje obdolžencev na glavni obravnavi
 • sestava pritožb
 • zastopanje oškodovancev in vlaganje premoženjskopravnih zahtevkov
 • sestava kazenskih ovadb
 • zastopanje stranke pred prekrškovnimi organi

 

PREBERI VEČ

 

 

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Delovno pravo

Delovno pravo ureja področje odnosov, v katere vstopajo z različnih pozicij moči, na eni strani delavci, na drugi pa delodajalci. ...

Delovno pravo

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Delovno pravo ureja področje odnosov, v katere vstopajo z različnih pozicij moči, na eni strani delavci, na drugi pa delodajalci. Ti odnosi, v katerih eni in drugi sledijo svoj ekonomski interes (ki sta si seveda v določeni meri med seboj vedno nasprotujoča), od samega začetka pa do konca v sebi nosijo seme konflikta in pogosto na obeh straneh občutek, da je tista druga stran v boljšem položaju: da je delodajalec močnejši zaradi svoje ekonomske moči oziroma da je delavec preveč zaščiten s strani predpisov. Naš vloga je, da tako enim kot drugim s strokovnim pristopom, znanjem in zadostno mero empatije, pomagamo uresničevati njihove pravice in interese oziroma jim pomagati (v mediacijskem delu postopkov) prepoznati njihove skupne interese.

PODROČJA:

 • priprava delovnopravnih pogodb, pravilnikov in sistemizacije delovnih mest
 • zastopanje delavcev in delodajalcev v delovnopravnih sporih

 

PREBERI VEČ

 

 

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Družinsko pravo

Družinsko pravo ureja temeljna načela in pravila glede osebnih stanj posameznika od njegovega rojstva do smrti. Urejanje družinskih razmerij, od ...

Družinsko pravo

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Družinsko pravo ureja temeljna načela in pravila glede osebnih stanj posameznika od njegovega rojstva do smrti. Urejanje družinskih razmerij, od položaja otrok, njihovega preživljanja, stikov s starši, kot tudi osebnostna in premoženjska razmerja med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, je lahko izredno stresno. Zato vam nudimo strokovno pravno pomoč in zastopanje, tako pri sporazumnem kot sodnem urejanju vaših razmerij, kot so razveze, dodelitve otrok, določitve preživnin, delitve premoženja in ureditev drugih vprašanj družinskega prava.

 

PODROČJA

 • vlaganje razveznih tožb
 • delitev premoženja med zakonci in izvenzakonskimi partnerji
 • urejanje določitve višine preživnine
 • dodelitev otrok

 

PREBERI VEČ

 

 

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Upravno pravo

Upravno pravo ureja področje, v katerem nasproti posamezniku, ki uveljavlja neko svojo pravico (državljanstvo, začasno ali stalno bivanje, pravico do ...

Upravno pravo

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Upravno pravo ureja področje, v katerem nasproti posamezniku, ki uveljavlja neko svojo pravico (državljanstvo, začasno ali stalno bivanje, pravico do dostopa do javnih storitev sredstev ali infrastrukture), vedno stoji oblastni bodisi državni bodisi občinski upravni organ. V teh postopkih je najbolj (podobno kot v kazenskih) občutiti nesorazmerje moči, seveda v prid državnemu oziroma občinskemu organu, zato je toliko bolj pomembno, da ima posameznik oziroma posameznica ob sebi odvetnika z ustreznim znanjem, še bolj pa s pravo mero državljanskega poguma, saj se le tako lahko zagotovi enakopravna obravnava vseh, ne glede na njihovo nacionalno ali versko pripadnost, ne glede na njihov socialni položaj in ne glede na njihova politična in druga prepričanja.

PODROČJA:

 • zastopanje in svetovanje v postopkih izvedbe javnih naročil
 • svetovanje in zastopanje pri pridobitvi gradbenih dovoljenj
 • inšpekcijski postopki
 • tožbe v upravnih sporih
 • drugi upravni postopki

 

PREBERI VEČ

 

 

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Pravo intelektualne lastnine

Nudimo pravno svetovanje in izvedbo postopka za zaščito znamke in modela. Smo vpisani v register zastopnikov za modele in znamke ...

Pravo intelektualne lastnine

logo-ferfolja-ljubic-bauk-odvetniska-druzba-1

Nudimo pravno svetovanje in izvedbo postopka za zaščito znamke in modela. Smo vpisani v register zastopnikov za modele in znamke pri Uradu RS za intelektualno lastnino in Evropskem uradu za intelektualno lastnino.

 

PODROČJA:

 • zaščita znamk in modelov
 • zastopanje v sodnih sporih v zvezi z uveljavljanjem pravic intelektualne lastnine

 

PREBERI VEČ

 

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE