Računovodstvo, računovodski servis Šentjur – Firaba d.o.o.

Računovodstvo, računovodski servis Šentjur – Firaba d.o.o.

Firaba d.o.o. smo računovodsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno februarja 1992 in vse od takrat uspešno poslujemo. V začetku smo se ukvarjali zgolj s področjem računovodskih in knjigovodskih dejavnosti. V kasnejšem razvoju smo se širili in zaradi prilagajanja potrebam strank razširili dejavnosti tudi na področje kadrovsko-pravnih storitev in finančnega svetovanja.

Danes nas je pet zaposlenih, ki se zelo trudimo prisluhniti potrebam strank in se jim maksimalno prilagajati. Smo odlična, z znanjem dobro usposobljena in izobražena ekipa, ki si drug drugemu pomagamo in si želimo izzivov, ki nam jih prinaša delo in sodelovanje s strankami.

Računovodski servis ima vse dostopne in potrebne certifikate usposobljenosti za izvajanje svoje dejavnosti. Dejavnost imamo zavarovano pred škodo, ki bi zaradi naše morebitne napake nastala strankam.

Računovodstvo, računovodski servis Šentjur – Firaba d.o.o. pantheon

 

Firaba d.o.o. 100

Svoje delo opravljamo na sedežu podjetja, kakor tudi pri strankah ali preko oddaljene povezave. Dokumente po potrebi izmenjujemo pri njih brez dodatnih stroškov. Naše stranke so vse vrste pravnih oblik in tudi velikosti. Tudi take, ki so del povezanih tujih velikih in uglednih podjetij. Pri svojem delu uporabljamo kvalitetne in preizkušene tehnologije in rešitve, ki stranki omogočajo maksimalno prilagodljivost in dostopnost.

Naše vodilo je, da strankam ne le s svojo ceno, temveč s predlogi drugih rešitev, čimbolj zmanjšujemo stroške njenega poslovanja. Dobro se zavedamo, da našo usodo delimo, zato se trudimo narediti vse kar je mogoče, da bi bili skupaj z njimi kar najuspešnejši. Doslej nam je to dobro uspevalo, zato je to tudi naša trdna smer za v prihodnje.

V podjetju Firaba d.o.o. se zavedamo, da le celovite, kvalitetne in hitre storitve, ki temeljijo na dobrem osebnem zaupanju pripomorejo k strankinem uspešnem delovanju. Le to je pri našem podjetju na prvem mestu.

Firaba d.o.o. 101

Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

PONUDBA PODJETJA

Računovodske storitve - 1713530867

Računovodske storitve

V podjetju Firaba se zavedamo, da sodobna podjetja potrebujejo več kot le strokovno usposobljene računovodje v smislu zapisovalcev poslovanja. V ...

Računovodske storitve

Računovodske storitve - 1713530867
V podjetju Firaba se zavedamo, da sodobna podjetja potrebujejo več kot le strokovno usposobljene računovodje v smislu zapisovalcev poslovanja. V ta namen svoje kadre nenehno izobražujemo in izpopolnjujemo z novostmi ter znanjem, ki ga pri tem potrebujejo.
Računovodja danes v poslovnem okolju prevzema vlogo usmerjevalca in usklajevalca poslovanje, ki s svojimi izkušnjami in znanjem poslovodstvu pomaga pri ključnih odločitvah v podjetju.

Storitve za svoje stranke opravljamo z največjo mero odgovornosti in strokovnosti, a se pri tem delu nenehno zavedamo, kako pomemben je oseben pristop do strank.Administritativne storitve

 • urejanje prejete pošte
 • priprava poslovne dokumentacije za knjiženje
 • uskladitev terjatev in obveznosti s poslovnimi partnerji naših komitentov
 • sestavljanje raznih dopisov, predračunov, ponudb, računov
 • sestavljanje raznih zahtevkov do državnih institucij
 • izdelava opominov za zapadle neplačane terjatve komitentov

Vodenje glavne knjige
 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v glavno knjigo
 • vodenje glavne knjige

Vodenje pomožnih knjig:
 • pregled ustreznosti listin v skladu z zakonodajo RS
 • evidentiranje vseh poslovnih dogodkov v pomožne knjige
 • vodenje pomožnih knjig

Knjigovodstvo plač
 • prijava in odjava zaposlenih, priprava potrebnih obrazcev
 • pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi
 • obračun plače za zaposlene, avtorskega honorarja, pogodbe o delu
 • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
 • vodenje evidence o koriščenju plač in prispevkov
 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
 • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • druge storitve v zvezi z zaposlenimi, po potrebi

Računovodski izkazi
 • izdelava bilance stanja
 • izdelava poslovnega izida
 • izdelava izkaza finančnega izida
 • izdelava pojasnil k računovodskim izkazom
 • drugi računovodski izkazi po potrebi komitenta

Druga poročila

 • poročilo Statističnemu uradu Republike Slovenije
 • poročila Banki Slovenije
 • poročila Pokojninskemu in invalidskemu zavodu RS
 • poročila Davčni upravi RS
 • druga predpisana poročila državnim inštitucijam

Davčne knjige in obračuni

 • obračun DDV
 • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb v RS
 • izdelava Napovedi za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
 • izdelava dohodninske napovedi za fizične osebe
 • evidenca koriščenja olajšave z investiranjem v opredmetena in neopredmetena sredstva družbe
 • drugi davčni preračuni in obračuni po potrebi komitenta
 • kontrola in evidentiranje poslovnih dogodkov v predpisanje davčne evidence
 • izdelava knjige prejetih računov
 • izdelava knjige izdanih računov
 • izdelava knjige uvozov

Računovodski in davčni nadzor

 • kontroliranje organizacije in reorganizacije računovodsko-finančnega oddelka naročnika
 • kontrola evidentiranja poslovnih dogodkov
 • kontrola skladnosti knjigovodskih listin z zakonodajo RS
 • kontrola poštenosti stanj terjatev in obveznosti v glavni knjigi inpomožnih knjigah naročnika
 • kontrola opravljanja predpisanih postopkov predhodnih kontrol v računovodskem oddelku
 • organizacija in reorganizacija davčnega knjigovodstva naročnika
 • kontrola pravilnosti evidentiranja poslovnih dogodkov v davčnih evidencah
 • kontrola skladnosti davčnih listin z zavčno zakonodajo RS
 • kontrola pravilnosti davčnih evidenc naročnika
 • kontrola pravilnosti davčnih obračunov


Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

 
Kadrovsko - pravne storitve - 1713530867

Kadrovsko - pravne storitve

Kadrovske storitve, svetovanje in razvoj človeških virov Področje zajema: 1. celovite kadrovske storitve in svetovanje za majhne, srednje in velike ...

Kadrovsko - pravne storitve

Kadrovsko - pravne storitve - 1713530867

Kadrovske storitve, svetovanje in razvoj človeških virov

Področje zajema:

1. celovite kadrovske storitve in svetovanje za majhne, srednje in velike delodajalce

 • prijava in odjava zaposlenih
 • obračun plač
 • vodenje celovite kadrovske evidence za delodajalca
 • vodenje posameznih evidenc o zdravniških pregledih v skladu z zakonom o varstvu in zdravju pri delu ter napotitve na zdravniške preglede, sodelovanje pri postopkih rednega in invalidskega upokojevanja zaposlenih idr.
 • zadovoljevanje potrebam delodajalcev do zakonskih in drugih upravnih potreb
 • priprava najrazličnejših oblik pogodb o zaposlitvi, o delu na domu, podjemnih pogodb, individualnih pogodb s poslovodstvom, vodilnim in vodstvenim osebjem pogodb o poslovodenju, idr.
 • priprava razpisov za zaposlitev in njihova izvedba
 • izbor kadrov za nove zaposlitve na različnih zahtevnostnih stopnjah v eno ali večkrožnem sistemu v skladu z dogovorom
 • priprava sklepov in sporazumov z zaposlenimi
 • priprava pravilnikov o notranji organizaciji, sistemizaciji in delovnih razmerjih
 • različne oblike odpovedi pogodb o zaposlitvi po Zakonu o delovnih razmerjih
 • izvedba najrazličnejših sprememb delovnih razmerij znotraj delodajalca ali prehoda k drugemu delodajalcu
 • priprava in izvedba postopkov najrazličnejših oblik preseľnih potreb po delovni sili in iskanje najrazličnejših oblik in rešitev znotraj delodajalca, prehoda k drugemu delodajalcu ali v odprto brezposlenost
 • priprava sistemov nagrajevanja z fiksnim in variabilnim nagrajevanjem
 • sodelovanje na sestankih in pogovorih za realizacijo posameznih potreb in projektov z zaposlenimi
 • priprava prijav na razne razpise s področja kadrovskega managamenta in priprava poročil o realizaciji in uresničevanju programov in projektov za zadovoljevanje razpisnih pogojev
 • druge kadrovske aktivnosti po potrebah naročnika in v skladu z zakonom.

2. razvoj človeških virov:

 • priprava in organiziranje izobraľevanj in delavnic za zaposlene in celovitih izobraževalnih programov na podlagi zastavljenih ciljev z naročnikom o njihovem namenu in potrebah
 • določanje kadrovskega portofolia znotraj posamezne organizacije
 • priprava in vpeljava sistema vodenje letnih in mesečnih razgovorov ter tedenskih sestankov
 • priprava letnih izobraževalnih programov in poročil za potrebe uresničevanja ISO in drugih standardov, poslovnih poročil in poročil za posamezne najrazličnejše organe
 • vodenje kompetenc zaposlenih in prenosa znanja med zaposlenimi in kadri
 • priprava kariernih načrtov za kadre in sodelovanje pri njihovem izvajanju.

Druge pravne dejavnosti brez zastopanja strank

Storitve obsegajo celovite pravne storitve brez zastopanja strank in sicer:

 • priprava raznovrstnih individualnih in splošnih aktov (pravilnikov, sklepov, sporazumov, dogovorov, poslovnikov itd.)
 • priprava komercialnih (nabavnih/prodajnih) in drugih pogodb
 • priprava drugih dokumentov za poslovanje pravnih oseb
 • sprožanje izvršilnih postopkov za izterjavo dolgov, prijava upnikov v postopke prisilnih poravnav in stečaje ter svetovanje v teh postopkih
 • ustanavljanje pravnih oseb – priprava ustanovitvenih aktov in registracija
 • druga statusno pravna vprašanja in spremembe – svetovanje in izvedba reorganizacije pravnih oseb in poslovnih skupin, lastniške spremembe v gospodarskih druľbah, spremembe zastopnikov, dejavnosti idr.)
 • kompleksna priprava, vodenje in izvedba vseh vrst skupščin gospodarskih družb občnih zborov ter drugih organov v pravih osebah
 • urejanje raznih zadev z lokalnimi in državnimi organi.

Dejavnost odnosov z javnostmi

Storitve obsegajo:

 • celovito skrb za odnose z javnostmi v skladu s cilji in potrebami naročnika
 • organizacija tiskovnih konferenc
 • priprava plana odnosov z javnostmi glede na potrebe in cilje naročnika
 • celovita ali parcialna organizacija dogodkov in prireditev od manjših do najzahtevnejših po dogovoru z naročnikom ali po sprejetem scenariju, ter priprava scenarijev za prireditve po naročilu.

Razna administrativna dela

Storitve obsegajo:

 • pisanje tekstov in dopisov
 • fotokopiranje, skeniranje in razmnoževanje
 • pisanje zapisnikov, zaključkov in sklepov na najrazličnejših poslovnih sestankih, skupščinah, občnih zborih, sestankih poslovodstev, sindikatov, najrazličnejših zahtevnostnih stopenj in v dogovorjenem obsegu (stenogramski zapis, obsežnejši povzetek, skrčen povzetek ali zaključki in sklepi)
 • vpeljava sistema urejanja dokumentacije
 • urejanje fizične dokumentacije
 • priprava papirne dokumentacije za arhiviranje
 • priprava dopisov v skladu s potrebami in usmeritvami naročnika.


Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

 
Finančno svetovanje - 1713530868

Finančno svetovanje

Naše podjetje omogoča izjemno kvalitetne (varne in donosne) ter strankinim potrebam povsem prilagojene možnosti naložb. Enkratne in varčevalne investicijske možnosti ...

Finančno svetovanje

Finančno svetovanje - 1713530868

Naše podjetje omogoča izjemno kvalitetne (varne in donosne) ter strankinim potrebam povsem prilagojene možnosti naložb. Enkratne in varčevalne investicijske možnosti za posameznike in podjetja ne glede na obseg finančnih zmožnosti.

Ponujamo naložbe v svetovno priznane in uveljavljene rešitve, ki se jih že več desetletij poslužujejo tisti, ki znajo ustvarjati in ohranjati svoje premoženje v vseh časovnih okvirih. Naložbe pa so kljub varnosti in donosnosti davčno zelo zanimive tako posameznikom, kot podjetjem

Več o tem se lahko seznanite osebno v pogovoru z našim kvalificiranim svetovalcem.

V zvezi s tem naše podjetje sodeluje z družbo V&D iz Trzina.


Za vse dodatne informacije smo vam dosegljivi preko spletnega obrazca in naše telefonske številke. Ne spreglejte naše celotne ponudbe in spletne strani.

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]