SPD Zdravje, Živila

 

Vabilo 

na zbor članov Slovenskega prehranskega društva (SPD)

v četrtek, 21. marca 2019, ob 16 h v predavalnici Ž1

na Oddelku za živilstvo, Jamnikarjeva 101

Dnevni red srečanja:

 1. Otvoritev zbora in poročilo predsednika SPD o dejavnostih društva v preteklem letu in o načrtih v prihodnjem letu
 2. Predavanje »Prehranska dopolnila – njihov razvoj, koristi in tveganja« prof. dr. Sama Krefta s Fakultete za farmacijo, UL
 3. Izlet društvanačrt za leto 2019
 4. Zaključek s pogostitvijo

Veselimo se srečanja z vami!

 

Prehranska dopolnila – njihov razvoj, koristi in tveganja

Prehranska dopolnila so posebna skupina živil, ki pa zakonodajno niso natančno definirana. Zakonodaja jih opredeljuje po treh lastnostih: 1) namen prehranskih dopolnil je dopolnjevanje prehrane, vendar pomen izraza dopolnjevanje ni definiran. 2) prehranska dopolnila vsebujejo snovi s hranilnim in fiziološkim učinkom, vendar razmejitev med fiziološkim in farmakološkim učinkom ni opredeljena, 3) njihova oblika je taka da omogoča natančno odmerjanje v majhnih količinah in ravno tako ni opredeljeno kako majhnih in kako natančno. V praksi obstaja na tržišču množica prehranskih dopolnil, ki so po namenu, vsebnosti in obliki zelo podobna zdravilom. Prehranska dopolnila pridejo na tržišče lažje kot zdravila, kar je lahko koristno za uporabnike, saj imajo tako na razpolago izdelke, ki jih sicer ne bi imeli. Hkrati pa je to lahko za potrošnike tudi tveganje, saj je stopnja neodvisne kontrole kakovosti, varnosti in učinkovitosti manjša kot pri zdravilih.

 

GALERIJA

POVPRAŠEVANJE  DRUŠTVO

  Kratka predstavitev in namen SPD

   

  Društvo je bilo ustanovljeno na ustanovni skupščini svojih članov 24. novembra 1961 v Ljubljani pod imenom »Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev Slovenije«, takoj po začetku izvajanja univerzitetnega študija živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. V »Slovensko prehransko društvo« se je preimenovalo kasneje, ko je bil študij živilstva obogaten z vsebinami s področja humane prehrane. Namen in cilj društva je napredek in izboljšanje strokovnih področij živilstva in prehrane ter strokovno usposabljanje svojih članov za te namene. Naloge društva so združevanje strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo, prometom in kontrolo živil ter raziskovanjem humane prehrane, prav tako publicistična dejavnost, ter organiziranje tečajev, seminarjev, posvetovanj, predavanj in drugih načinov propagande o sodobni prehrani in proizvodnji  živil.


  Vodstvo društva

  Predsednik: zasl. prof. dr. Božidar Žlender

  Rojen v Ljubljani. Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral na študiju živilske tehnologije (1972) in doktoriral na isti fakulteti leta 1982. Zaposlen na BF od leta 1973 do 2014, ko se je upokojil kot redni profesor. Kot pedagog je bil dejaven na področjih tehnologije mesa, tehnologije gotovih jedi, prehranskega inženiringa na vseh stopnjah univerzitetnega študija živilske tehnologije na BF, bil je vključen tudi v študij smeri biologija/gospodinjstvo na Pedagoški fakulteti in višješolski študij Hotelirstvo in turizem. Mentor je bil 164 diplomantom živilske tehnologije, 11 diplomantom in magistrom bolonjskega študija Živilstva in prehrane, 6 magistrom in 8 doktorjem znanosti. Področja raziskovalne in strokovne dejavnosti: vpliv pred- in posmrtnih dejavnikov na kakovost mišičnine, aditivi v predelavi mesa, tehnološki in okoljski kontaminenti mesa (heterociklični amini, poliaromatski ogljikovodiki, poliklorirani bifenili), oksidacijska stabilnost lipidov,  senzorična in instrumentalna analiza kakovosti živil. Bil je predstojnik in prodekan oddelka za živilstvo, predsednik Slovenskega prehranskega društva, ter prej Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev Slovenije. Za pedagoško in raziskovalno delo je bil med drugim nagrajen z Zlato plaketo UL (2011), Jesenkovo nagrado za življenjsko delo na BF (2014) in Listino zaslužnega profesorja UL (2014).

   

  Podpredsednica: mag. Vesna Veljanovski-Geremia, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

  Rojena v Ljubljani, študirala na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani. Od leta 2003 zaposlena v svojem podjetju kot direktorica in svetovalka za HACCP, higieno in tehnično svetovanje. Kot ena od prvih v Sloveniji se od leta 2000 ukvarja z uvajanjem HACCP sistema v podjetja, svetuje in usposablja zaposlene v živilskih in prehranskih obratih. Leta 2003 je na podlagi delovnih izkušenj in izvedenih HACCP projektov lahko pridobila Certifikat pospeševalnega centra za malo gospodarstvo -PCMG: kot svetovalec specialist za HACCP in je registrirana pri PCMG na ministrstvu za gospodarstvo RS. Kasneje leta 2006 se je pri certifikacijski hiši SIQ udeležila usposabljanja in ga uspešno zaključila s strokovnim izpitom ter postala notranji presojevalec HACCP sistemov po ISO 22000:2005. Leta 2007 pa je opravila strokovni izpit na Inženirski zbornici Slovenije in postala pooblaščeni inženir za sanitarno tehnologijo pri projektiranju živilskih objektov. Od takrat je registriran član z žigom IZS pri Inženirski Zbornici Slovenije in ima šifro inženirja IZS T-0705. Sedaj se skupaj z arhitekti ukvarja s projektiranjem živilskih in gostinskih obratov ter pripravlja tehnološko dokumentacijo v sklopu gradbene dokumentacije pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.V letu 2004 je bila kot član ožje projektne skupine, povabljena k sodelovanju s strani ministrstva za gospodarstvo in GZS k PHARE Twinning Light project: Priprava nacionalnih panožnih Smernic dobre higienske prakse za HACCP TRGOVSKO DEJAVNOST. Kmalu zatem v letu 2005 je  bila povabljena s strani Čebelarske zveze SLO da postane  Project leader pri Pripravi nacionalnih panožnih Smernic dobre higienske prakse in HACCP za čebelarje.

   

  Tajnik: doc. dr. Tomaž Polak, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

  Po zaključenem študiju na Biotehniški fakulteti, Oddelku za živilstvo, je leta 1999 diplomiral, nato pa leta 2003 pridobil naziv doktor biotehniških znanosti. Je tudi prejemnik Prešernove nagrade za diplomsko delo ter Jesenkove nagrade za študente. Zaposlen je kot pedagoški sodelavec na Katedri za tehnologijo mesa in vrednotenje živil, Biotehniški fakulteti, Oddelku za živilstvo. Leta 2012 je bil prvič izvoljen v naziv docent za področje Tehnologije živil živalskega izvora. Sodeluje pri strokovnem in pospeševalnem delu katedre. Je tudi član raziskovalne skupine v okviru raziskovalnega programa »Integrirano živilstvo in prehrana«. Njegova prioriteta je analitika živil z modernimi tehnologijami (npr. LC-MS). Zelo aktiven je pri delu s študenti, za sabo ima številna somentorstva in mentorstva na prvi in drugi stopnji bolonjskega programa, prav tako je mentor in somentor doktorskim študentom. Leta 2016 je bil izvoljen za tajnika Slovenskega prehranskega društva.

   

  Blagajničarka: asist. dr. Mateja Lušnic Polak, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

  Po zaključenem študiju na Biotehniški fakulteti, Oddelku za živilstvo, je leta 2008 diplomirala, leta 2014 pa uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo. Zaposlena je kot raziskovalka na Katedri za tehnologijo mesa in vrednotenje živil, Biotehniški fakulteti, Oddelku za živilstvo. Leta 2013 je bila prvič izvoljena v naziv asistent za področje prehrane. Je tudi članica programske skupine »Integrirano živilstvo in prehrana«. Aktivno je vključena v raziskovalno delo skupine na področju kemijske, instrumentalne in senzorične analitike. Zadnja leta tudi aktivno sodeluje v Slovenskem prehranskem društvu.

   

  Mentorica študentom: asist. dr. Mihaela Skrt, univ. dipl. kem. 

  Po končanem univerzitetnem izobraževanju na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, je nadaljevala podiplomsko izobraževanje na Biotehniški fakulteti in si pridobila naziv doktorica biotehniških znanosti. Na Biotehniški fakulteti je bila najprej zaposlena kot mlada raziskovalka, potem pa kot asistentka na sedanji Katedri za biokemijo in kemijo živil. Kot asistentka sodeluje tako na BSc in MSc študijih Živilstva in Prehrane, Biotehnologije, Kmetijstva-zootehnike. Raziskovalno deluje na Katedri za biokemijo in kemijo živil, na kateri je odgovorna tudi za HPLC analize. Je članica Slovenskega biokemijskega društva in Slovenskega prehranskega društva, v katerem je bila v letu 2016 izbrana za mentorja študentom prehranskega društva. Njeno poslanstvo oziroma. želja je, da bi preko Slovenskega prehranskega društva čim bolj povezali študente Živilstva in Prehrane ter jih aktivno vključili v delovanje društva.

   

  Pridružena članica: Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. tehnol.

  Rojena na Colu, na vaški kmetiji v zaselku Malo polje. Po osnovni šoli je obiskovala realko v Idriji in po maturi vpisala študij živilske tehnologije. Po diplomi si je izkušnje nabirala v nekdanji Emoni – mesni industriji Zalog, kot vodja obrata pakiranja mesa in mesnih izdelkov. Čutila je, da to ni njeno pravo poslanstvo. Zdaj že vrsto let deluje na področju svetovanja za zdravo prehrano. Na Radioteleviziji Slovenija pripravlja svetovalne oddaje o zdravi prehrani, išče bisere prehrane v starih tradicionalnih jedeh, v naši kulinarični dediščini. Poleg tega ima svetovalne oddaje na več radijskih postajah, od nacionalne do regionalnih ravni. Redno pripravlja in objavlja svoje prispevke v revijah in časopisih. Veliko predava po raznih društvih, zdravstvenih ustanovah ter po šolah različnih ravni in profilov. Pripravlja praktične delavnice in kot predavateljica sodeluje pri strokovnem izpopolnjevanju delavcev živilske in medicinske stroke. Sodeluje na raznih simpozijih, strokovnih srečanjih in posvetih. Doslej je napisala pet poljudno znanstvenih knjig, tri v sodelovanju, zadnjo pa sama. Naslovi: Zdravje je naša odločitev, Zdrava prehrana je prava odločitev, Knjiga za zdravo življenje, Olja za prehrano, zdravje in nego telesa in Življenje v ravnovesju. Je tudi aktivna članica Slovenskega prehranskega društva.

  ČLANSTVO

  Letna članarina

  Zaposleni: 15 EUR
  Upokojeni: 10 EUR
  Študentje: 5 EUR

  Denar lahko nakažete na transakcijski račun društva: IBAN SI56 0208 3001 6029 616,
  za namen plačila vpišite ime in priimek (v primeru, da želite plačati preko UPN naloga kot kodo namena vpišite OTHR in kot referenco 99).

   

  AKTUALNO

   

   

  VABILO

  na enodnevni izlet SPD, v soboto 10. novembra 2018

  Pozdravljeni vsi člani in članice našega društva ter prijatelji. Vabim vas na tradicionalni jesenski strokovni izlet na Dolenjsko. Martinovo soboto bomo najprej začeli s strokovnimi ogledi dveh živilskih podjetij, popoldan pa zaključili z ogledom naravne znamenitosti in kosilom na ekološki turistični kmetiji v Semiču.

  PROGRAM IZLETA

  1. Ob 7 h je odhod iz Ljubljane izpred naše Biotehniške fakultete. Kjer je tudi možnost parkiranja vaših vozil.  Pot nas bo preko Trebnjega vodila do Mirne, kjer imamo prvo postajo. Za zajtrk bo poskrbelo društvo. Kavico si bomo privoščili, kot je že navada, nekje na poti.
  2. Ob 9h je predviden prihod v podjetje Dana v Mirni. Ogledali si bomo proizvodni proces Dane, ki pod svojimi blagovnimi znamkami trži naravno mineralno vodo, sokove, nektarje, sadne pijače, negazirane osvežilne pijače, ledene čaje, sirupe in alkoholni program. Računamo tudi na degustacijo  izdelkov.
  3. Ob 11h se odpravimo v Dolenjske toplice, konkretno v Obrh, kjer bomo ob 12h gostje podjetja Berryshka – destilarna in čokoladnica. Poleg predstavitve proizvodnje bo tudi degustacija izdelkov. Na poti v D. toplice se lahko ustavimo v Mirni peči in si ogledamo (na lastne stroške) ravnokar odprti muzej znanega godca Lojzeta Slaka.
  4. Ob 14h krenemo proti Beli krajini v Semič. Pred kosilom si lahko ogledamo izvir reke Krupe, ki prihaja na površje izpod 30 m visoke skalne stene in se po 2,5 km zliva v reko Lahinjo. Ob 15h bo kosilo v stilu sv. Martina, na ekološki turistični kmetiji Pecelj (Maline 17, Semič). Možen bo tudi nakup njihovih eko-izdelkov, kot so sveže meso, mesni izdelki, sokovi, žganje, kis, med in medeni izdelki. Če bo še volja, sledi ogled martinovanja pod šotorom v Semiču.

  Povratek v Ljubljano predvidoma ob 19-20h.

  Prijave za izlet zbira Mateja Lušnic Polak na e-mail: mateja.lusnic@bf.uni-lj.si

  Prispevek udeleženca je 25 € (otroci do 12 let 15 €) in vključuje degustacijo, kosilo, ogled izvira ter avtobus*.  Denar bomo zbrali na avtobusu.

  *Sponzor večjega dela stroška avtobusa je podjetje Helianth, ki ga vodi podpredsednica društva, mag. Vesna Veljanovski.

  Članarino za 2019 (15€ zaposleni, 10€ upokojenci, 5€ študenti) lahko nakažete na TRR društva: IBAN SI56 0208 3001 6029 616, za namen plačila pa navedite članarina SPD 2019 in vpišite svoje ime in priimek.

                                                                               Predsednik SPD

                                                                            Prof.dr. Božidar Žlender

   

   

   

   

   

  DOGODKI

  Priporočamo ogled prispevka:

  Preverjeno-Kako kakovostne so potice in šunke

  Koda – Transmaščobe

  2. Simčičev prehranski dan 19.04.2018

  plakat 2. Simčičev simpozij

  Zapisnik Zbora članov SPD 14. marca 2018

  Zapisnik SPD marec 2017

  21. april 2017

  Simčičev prehranski dan

  Povzetki 1. Simčičevega dneva

  15. junij 2017

  29. Bitenčevi živilski dnevi, ki bodo na Biotehniški fakulteti.

  Program

  Zbornik BŽD 2017

   

   

   

  OSTALO

  Zaslužni prof.dr. Božidar Žlender,  Predsednik SPD

  Slovensko prehransko društvo, zdrave prehranjevalne navade, kako lahko živimo zdravo predstednik Božidar Žlender

   

   

  Mag. Vesna VELJANOVSKI-GEREMIA, univ. dipl. inž. živ. tehnol. (podpredsednica društva)

  Slovensko prehransko društvo, zdrave prehranjevalne navade, kako lahko živimo zdravo vesna VELJANOVSKI-GEREMIA

   

   

  Asis. dr. Mihaela Skrt univ. dipl. inž. živ. tehnol. (mentorica študentom SPD)

  Slovensko prehransko društvo, zdrave prehranjevalne navade, kako lahko živimo zdravo Mihaela Skrt

   

  ČLANSTVO

  Slovensko prehransko društvo, zdrave prehranjevalne navade, kako lahko živimo zdravo 001

  Članstvo v društvu je prostovoljno.

  Vsakdo lahko postane ob pogojih, ki jih določajo ta pravila, član društva in je polnoleten. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član in se zaveže, da bo plačeval članarino (STATUT SLOVENSKEGA PREHRANSKEGA DRUŠTVA).

  Dolžnosti članov so:

  • da aktivno sodelujejo pri delu društva, se udeležujejo sestankov in evidentirajo probleme;
  • da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
  • da spoštujejo določila tega statuta in drugih aktov društva;
  • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
  • da redno plačujejo članarino.

  STATUT DRUŠTVA

  **********

   

  Na podlagi Zakona o društvih , stran 6605, Ur. l. RS št. 61, 13. 6. 2006 je Slovensko prehransko društvo dne              2008 na zboru članov prejelo

  TEMELJNI AKT

  STATUT SLOVENSKEGA PREHRANSKEGA DRUŠTVA

   

  SPLOŠNE DOLOČBE

   

  1.člen

  Društvo je bilo ustanovljeno na občnem zboru (ustanovni skupščini) svojih članov 24. novembra 1961 v Ljubljani na podlagi tedanjih veljavnih predpisov.

  S temi pravili se akti društva usklajujejo z novim, zgoraj citiranim zakonom o društvih.

   

  IME IN SEDEŽ

  2. člen

  Ime  društva je: SLOVENSKO PREHRANSKO DRUŠTVO

  Ime društva v angleškem jeziku je : Slovenian Nutrition Society

  Sedež društva je v Ljubljani, Jamnikarjeva 101

   

   

  OBMOČJE DELOVANJA

   

  3. člen

  Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

   

  4. člen

  Društvo je pravna oseba. Zastopa ga predsednik društva.

   

  5. člen

  Društvo ima svoj žig. Ta je okrogle oblike, ob robu je napis »Slovensko prehransko društvo«.

   

  6. člen

  Društvo se lahko včlani in sodeluje tudi z drugimi sorodnimi domačimi ali mednarodnimi društvi, zvezami društev, organizacijami, fakultetami, zavodi, ki se ukvarjajo z vprašanji s področij živilstva in prehrane.

   

  NAMEN IN CILJ DRUŠTVA

   

  7. člen

  Namen in cilj društva je napredek in izboljšanje strokovnih področij živilstva in prehrane ter strokovno usposabljanje svojih članov za te namene.

   

  NALOGE

   

  8. člen

  Društvo ima naslednje naloge:

  • preučuje in spremlja znanstvene dosežke na področju živilstva in prehrane ter njihovo praktično uporabo za izboljšanje kakovosti in varnosti živil ter prehrane ljudi;
  • daje pristojnim organom in organizacijam predloge za uskladitev proizvodnje živil s potrošnjo in preučuje zdravstvena, ekonomske, tehnološka, tehnična in druga strokovna vprašanja, ki so v neposredni zvezi s sodobnim načinom prehrane;
  • daje predloge za zagotovitev proizvodnje, prometa in potrošnje kakovostnih živil in nudi pomoč vsem zainteresiranim za izboljšanje proizvodnje ter ohranitve in porabe živil;
  • pomaga pri delu znanstvenih institucij, ki služijo proučevanju in napredku na področju proizvodnje hrane/živil in prehrane ljudi in po potrebi ustanavlja take institucije;
  • z reklamnimi akcijami vzgaja prebivalstvo o pravilni, racionalni in higienski prehrani;
  • organizira posvetovanja in kongrese o proizvodnji in kakovosti živil ter  prehrani in v ta namen sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini;
  • izdaja znanstvene in strokovne publikacije ter druge informacije o problemih živilstva in prehrane;
  • dviga strokovno znanje svojih članov;
  • strokovno usposablja kadre, zaposlene v proizvodnji in prometu živil;
  • sodeluje s pristojnimi državnimi organi, gospodarsko zbornico, znanstvenimi in zdravstvenimi organizacijami in gospodarskimi družbami pri obravnavanju in reševanju problemov proizvodnje, predelave, prometa in potrošnje živil;
  • opravlja tudi druge naloge, ki se izkažejo kot potrebne za izboljšanje prehrane in napredek živilstva.

   

  9. člen

  Naloge, navedene v prejšnjem členu, opravlja društvo na naslednji način:

  • z združevanjem strokovnih delavcev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo, ohranjanjem, prometom in kontrolo živil ter raziskovanjem prehrane, v društvo;
  • s publicistično dejavnostjo;
  • z organiziranjem tečajev, seminarjev, posvetovanj, razstav, predavanj in drugih načinov propagande o sodobni prehrani in proizvodnji živil;
  • s sodelovanjem z domačimi in tujimi organizacijami ter znanstvenimi organizacijami, ki se ukvarjajo s problematiko s področja dela društva.

   

  ČLANSTVO

   

  10. člen

  Članstvo v društvu je prostovoljno.

  Vsakdo lahko postane ob pogojih, ki jih določajo ta pravila, član društva in je polnoleten. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član in se zaveže, da bo plačeval članarino.

   

  11. člen

  Člani društva so: redni člani, podporni člani (sponzorji ali donatorji), častni člani in zaslužni člani.

   

  12. člen

  Redni član je lahko vsak strokovnjak, ki se ukvarja s problematiko živilstva in prehrane ter sorodnih strokovnih področij.

   

  13. člen

  Podporni člani so fizične ali pravne osebe, ki društvu pri izvajanju dejavnosti pomagajo stalno ali občasno, materialno ali na kak drug način.

   

  14. člen

  Častni član društva je lahko vsaka oseba, ki je z delom na področju prehrane dokazala svojo posebno strokovnost ali zasluge za  uresničevanje društvenih ciljev ali nalog.

  O častnem članstvo odloča zbor članov na predlog upravnega odbora.

  Zbor članov lahko na predlog upravnega odbora podeli članom, ki se posebej odlikujejo v delu društva, pri uresničevanju ciljev društva ali na svojem strokovnem področju naziv »zaslužnega člana«.

  Častnim in zaslužnim članom podeljuje skupščina ustrezne diplome in so oproščeni članarine.

   

  15. člen

  Redni član plačuje članarino. Višino članarine, način plačila in razporejanje članarine vsako leto določi upravni odbor.

   

  16. člen

  Član društva dobi člansko izkaznico z veljavnostjo enega leta

   

   

  PRAVICE ČLANOV

   

  17. člen

  Pravice članov društva so:

  • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
  • da dajejo mnenja in predloge organom društva ter neposredno sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog;
  • da imajo pravico do uporabe informacijske baze in ostalih storitev društva;
  • da so obveščeni o izobraževalnih dejavnostih ter o ostalih dejavnostih društva ter imajo pravico do znižanih kotizacij na strokovnih ali kulturnih prireditvah;
  • da zahtevajo zaščito svojih interesov zaradi napredka znanosti in gospodarstva v vprašanjih, ki spadajo v delovno področje društva;
  • da vlagajo predloge, ki so pomembni za člane ali za društvo;
  • da vlagajo pritožbe organom društva;
  • da so enkrat letno seznanjeni z delom društva.

   

  DOLŽNOSTI ČLANOV

  18. člen

  Dolžnosti članov so:

  • da aktivno sodelujejo pri delu društva, se udeležujejo sestankov in evidentirajo probleme;
  • da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
  • da spoštujejo določila tega statuta in drugih aktov društva;
  • da volijo in so izvoljeni v organe društva;
  • da redno plačujejo članarino.

  19. člen

  Člani za svoje delo v organih društva  praviloma ne prejemajo plačila. Upravni odbor lahko v posebnih primerih dodeli nagrado.

   

  PRENEHANJE ČLANSTVA

   

  20. člen

  Članstvo v društvu preneha:

  • z prostovoljnim izstopom,
  • s črtanjem iz evidence članstva,
  • z izključitvijo iz društva,
  • s smrtjo.

   

  21. člen

  Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda pisno izjavo o izstopu upravnemu odboru.

   

  22. člen

  Član se črta iz društva, če ne plača članarine za več kot 1 leto kljub opominu ali umre.

   

  23. člen

  Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 17. in 18. členu teh pravil, če zavestno ravna proti interesu in ciljem društva..

   

  O izključitvi člana odloča upravni odbor, kar potrdi s sklepom.

   

  ORGANI DRUŠTVA IN ZASTOPNIKI

  24. člen

  Organi društva so:

  • zbor članov,
  • upravni odbor,
  • nadzorni odbor,

  Zastopnik društva so predsednik in podpredsednika.

   

  ZBOR ČLANOV

  25. člen

  Zbor članov je najvišji organ društva.

  Zbor članov sestavljajo člani društva.

   

  26. člen

  Naloge zbora članov :

  • sprejema statut društva ter njegove spremembe in dopolnitve;
  • sprejema in dopolnjuje poslovnike in druge splošne akte društva;
  • sprejema program dela društva;
  • voli in razrešuje zastopnika društva, člane upravnega odbora in nadzornega odbora;
  • ocenjuje poročila o delu upravnega in nadzornega odbora;
  • potrdi finančni načrt;
  • odloča o prenehanju delovanja društva.

   

  27. člen

  Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva.

  Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. Če to ne stori, ga skličejo predlagatelji sami. Le-ti morajo predložiti dnevni red in razpravljati samo o zadevi zaradi katere je bil izredni zbor sklican.

   

  28. člen

  Vabilo za sklic zbora članov mora biti objavljeno ali poslano članom društva najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je zbor članov sklican. Vabilu mora biti priložen predlog dnevnega reda z označbo dneva, kraja in časa ter poročilo upravnega in nadzornega odbora, predlog poročila o materialno-finančnem poslovanju in zaključni račun za preteklo leto in predlog finančnega načrta za prihodnje leto.

   

  29. člen

  Gradivo za zbor članov pripravi upravni odbor.

  Na  zboru članov se odloča le o vprašanjih, ki so na dnevnem redu.

  O drugih vprašanjih se lahko odloča le, če na to pristane večina navzočih članov ali če to zahtevajo organi, ki nadzirajo delo društva.

   

  30. člen

  Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zbori članov so redni ali izredni. Redni zbor članov sklicujeta upravni odbor ali predsednik vsaj enkrat letno. Redni zbor članov razpravlja in odloča o vseh vprašanjih s področja dela društva. O sklicu zbora članov, skupaj s predloženim dnevnim redom, morajo biti člani seznanjeni vsaj 14 dni pred sklicom. Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti skupaj s pripadajočim gradivom poslani najmanj 8 dni pred sklicom. Zbor članov je sklepčen če je prisotnih več kot polovica članov društva. V primeru nesklepčnosti se pričetek zbora preloži za 15 min, nakar se šteje, da je zbor članov sklepčen.

  Način glasovanja določi zbor članov. Ko se glasuje o razrešitvi članov organov društva, prizadeti člani ne morejo glasovati.

   

  31. člen

  Izredni zbor članov skliče upravni odbor po lastni pobudi. Mora pa ga sklicati, če to zahteva najmanj 1/5 članov društva ali nadzorni odbor. Upravni odbor je dolžan izredni zbor članov sklicati v 15 dneh od prejema zahteve. Če ga v tem roku ne skliče, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red  s pripadajočim gradivom. Izredni zbor članov razpravlja in sklepa samo o vprašanjih zaradi katerih je bil sklican. Za sklepčnost veljajo pravila v čl. 30.

   

  32. člen

  Zbor članov vodi predsednik društva, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva. Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi druge.

   

  33. člen

  O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja zapisnika.

   

  UPRAVNI ODBOR

   

  34. člen

  Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in vodi delo društva. Sestavljajo ga predsednik in štirje člani, ki jih voli zbor članov za dobo 4 let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika, ki je zastopnik društva, 2 podpredsednika, tajnika in blagajnika.

   

  35. člen

  Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

   

  36. člen

  Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

  • skrbi za izvajanje sklepov zbora članov;
  • vodi vse društvene posle v času med dvema zboroma članov;
  • odloča o vseh vprašanjih iz delovnega področja društva, ki niso v izrecni pristojnosti zbora članov;
  • sklicuje zbor članov in pripravlja poročila o delu ter letni program dela ter druge predloge za zbor članov;
  • pripravlja predloge poslovnikov in drugih splošnih aktov društva;
  • pripravlja predloge in skrbi za materialno finančno poslovanje društva;
  • določa višino članarine;
  • odloča o izključitvi članov društva;
  • izbira pogodbene delavce ter se pogaja o plačilu za storjena dela
  • neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva;
  • Organizira sodelovanja s sorodnimi društvi in ustanovami
  • Predlaga priznanja in nagrade.
  • Za boljše izvajanje programa dela društva lahko imenuje komisije in odbore in nadzira njihovo delo

   

  37. člen

  Seje upravnega odbora sklicuje predsednik oz. v času njegove odsotnosti podpredsednika.

  Seje se sklicujejo po potrebi.

  Upravni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov odbora. Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov se zadeva preloži na prvo naslednjo sejo.

   

  NADZORNI ODBOR

   

  38. člen

  Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli zbor članov za dobo 4 let. Nadzorni odbor izbere izmed svojih članov predsednika. Če se pred iztekom mandatne dobe izprazni mesto člana tega odbora, potem zbor članov izvoli na njegovo mesto novega člana..

  Članstvo v upravnem odboru in nadzornem odboru se izključujeta.

   

  39. člen

  Naloga nadzornega odbora je, da spremlja finančno in materialno poslovanje društva. Nadzorni odbor je dolžan najmanj enkrat letno pregledati materialno in finančno poslovanje društva ter o tem poročati upravnemu odboru in zboru članov. Če ugotovi nepravilnosti, mora o tem takoj obvestiti upravni odbor, v primeru težjih nepravilnosti ali odstopanj od osnovnih nalog društva pa lahko zahteva sklic izrednega zbora članov.

   

  40. člen

  Seje nadzornega odbora skliče predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa eden od članov tega odbora. Predsednik mora sklicati sejo, če to zahteva katerikoli član nadzornega odbora. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto.

   

  ZASTOPNIK DRUŠTVA

   

  41. člen

  Društvo zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika. Če to iz posebnih razlogov ali zaradi izrednih razmer ni mogoče, zastopa in predstavlja društvo tudi tajnik upravnega odbora.

   

  42. člen

  Predsednik upravnega odbora je odredbodajalec za izvrševanje proračuna dohodkov in izdatkov društva, v njegovi odsotnosti pa tudi eden od obeh podpredsednikov.

   

  Administrativno tehnične posle opravljajo za to usposobljeni zunanji sodelavci. Če pa takih delavcev zaradi majhnega obsega del in potreb ni, pa te posle opravlja upravni odbor.

   

  STROKOVNE SEKCIJE DRUŠTVA ALI KOMISIJE

   

  43. člen

   

  Za uresničevanje svojih nalog lahko upravni odbor društva ustanovi za namen reševanja posameznih specifičnih vprašanj tudi druge strokovne sekcije – komisije.

  Upravni odbor s sklepom določi njihovo delovno področje ter spremlja njihovo delo. Sekcija ne more brez soglasja predsednika upravnega odbora društva prevzemati finančnih obveznosti.

  Nadzorstvo nad finančnim poslovanjem sekcij opravlja nadzorni odbor.

   

  SPD ima naslednje strokovne sekcije:

  – tehnološka sekcija;

  – prehranska sekcija;

  – sekcija za kakovost in varnost živil.

   

  MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

   

  44. člen

  Dohodki društva so:

  • članarina,
  • prispevki podpornih članov (donatorjev),
  • plačila za opravljene storitve drugim organizacijam in fizičnim osebam,
  • javna sredstva iz razpisov,
  • sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
  • darila in volila,
  • drugi viri.

   

  Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah finančnega načrta. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

   

  45. člen

  Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča  zbor članov.

   

  46. člen

  Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva. Upravni odbor mora pripraviti poročilo o materialno finančnem poslovanju – zaključni račun društva ter ga predložiti nadzornemu odboru in zboru članov.

   

  47. člen

  Finančno poslovanje društva poteka preko žiro računa. Finančno poslovanje društva vodi blagajnik. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju upravnemu odboru in zboru članov.

  Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti oba podpredsednika.

  48. člen

  Enkrat letno pripravi upravni odbor listino o finančno – materialnem poslovanju društva.

  Članom, ki so po naročilu vodstva društva opravili določene naloge pripada pavšalno nadomestilo za opravljeno delo, ki ju vsako leto določi redni letni zbor članov društva.

   

  JAVNOST DELA

   

  49. člen

  Delovanje društva je javno.

  Društvo o svojem delu obvešča širšo in ožjo javnost:

  • s publikacijami,
  • z vabili,
  • s spletno stranjo,
  • in drugimi sredstvi obveščanja,

  Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik upravnega odbora oziroma od njega pooblaščena oseba.

   

  DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

   

  50. člen

  Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese in ugled društva.

   

  51. člen

  O prekrških odloča upravni odbor društva.

   

  52. člen

  Upravni odbor lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:

  • opomin,
  • javni opomin,
  • izključitev.

  O pritožbi zoper ukrep upravnega odbora odloča zbor članov društva kot drugostopenjski organ.

   

  PRENEHANJE DRUŠTVA

   

  53. člen

  Društvo preneha:

  • s sklepom zbora članov z dvotretjinsko večino navzočih članov,
  • z odločbo pristojnega državnega organa,
  • če pade število članov pod 10.

   

  54. člen

  Če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva, se premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti prenese na društvo, ki opravlja sorodno dejavnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

   

  55. člen

  O sklepu zbora članov o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.

   

  56. člen

  Ta pravila pričnejo veljati z dnem, ko jih sprejme zbor članov društva. S sprejetjem tega statuta preneha veljati statut z dne 16. 10. 1997 (Pravila slovenskega prehranskega društva).

   

  Ljubljana, 31. marec 2008

  Predsednik društva:

  Prof. dr. Božidar Žlender

   

  KONTAKTI

  Božidar Žlender (bozidar.zlender@siol.net)

  Vesna Veljanovski-Geremia (vesna.veljanovski@gmail.com)

  Tomaž Polak (tomaz.polak@bf.uni-lj.si)

  Mihaela Skrt (mihaela.skrt@bf.uni-lj.si)

  Mateja Lušnic Polak (mateja.lusnic@bf.uni-lj.si)

   

  DOGODKI

   

  Slovensko prehransko društvo, zdrave prehranjevalne navade, kako lahko živimo zdravo

   

   

  MNENJA

  Slovensko prehransko društvo, zdrave prehranjevalne navade, kako lahko živimo zdravo